Resultaat : Gedurende de overeengekomen periode peuters verzorgd conform de hygiëne-eisen en afspraken met ouders/ verzorgers. Informatie uitwisselen  Doet plaatsingsgesprekken of woont deze bij en verzorgt de introductie van nieuwe kinderen en ouders;  Onderhoudt contact met ouders/verzorgers en informeert bij de dagelijkse ontvangst naar specifieke met de peuter verband houdende aandachtspunten, zoals dagritme, voeding en dergelijke. Beantwoordt vragen van ouders over bijvoorbeeld opvoedingsvraagstukken of verwijst door. Stimuleert de betrokkenheid van ouders;  Organiseert, in overleg met collega's, thema- en ouderavonden waarbij opvoeding ondersteunende onderwerpen behandeld worden;  Stemt met collega's de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden af en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en werkoverdracht;  Neemt deel aan werkoverleg;  Verricht lichte administratieve werkzaamheden die verband houden met genoemde werkzaamheden. Resultaat : Informatie gevraagd en verstrekt, zodanig dat de dagelijkse verzorging en begeleiding van peuters, wijzigingen en activiteiten zo goed mogelijk kunnen plaatsvinden. huishoudelijke activiteiten verrichten en materialen beheren Resultaat  Verricht licht huishoudelijke activiteiten, zoals het dekken en afruimen van de eettafel;  Draagt mede zorg voor de goede staat en eventueel vervanging van de materialen. : huishoudelijke activiteiten verricht en materialen beheerd, zodanig dat de peuter zich in een hygiënische en veilige omgeving kan ontwikkelen. Medewerkers begeleiden Resultaat  Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, Peuterspeelzaalleid(st)ers in opleiding, stagiaires, en groepshulpen en rapporteert hierover aan de leidinggevende. : Medewerkers (in opleiding) zijn zodanig begeleid dat zij de beoogde werkzaamheden volgens plan met de peuters kunnen verrichten en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te halen. Profiel van de f Kennis unct ie  In het bezit van een van de genoemde opleidingsniveaus, zoals weergegeven in Bijlage 1 van het functieboek (voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen een zelfstandige peuterspeelzaal);  Pedagogische kennis;  Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;  Kennis van hygiëne- en veiligheidseisen. In deze bepalingen in Bijlage 1 bij dit functieboek zijn tevens bepalingen opgenomen die van toepassing zijn indien de Peuterspeelzaalleid(st)er werkt in een VVE-peuterspeelzaal. Daarnaast geldt de eis van het hebben gevolgd van een specifieke VVE-scholing. Werknemers die nog in opleiding zijn voor deze functie, kunnen worden aangesteld in de genoemde functie. Het salaris van de werknemer wordt in dat geval vastgesteld volgens het bepaalde in artikel 6.3 van de Cao. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 101 Pagina 100

Pagina 102

Voor PDF's, online clubmagazines en maandbladen zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw maandbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication