31 Projectmanager Algemene kenmerken De functie van Projectmanager komt veelal voor bij grotere welzijnsinstellingen. De Projectmanager voert projecten uit die door hun grootschaligheid en/of aard niet als project binnen bestaande functies onder te brengen zijn. Deze projecten kunnen het gevolg zijn van bijvoorbeeld landelijke initiatieven of beleidswijzigingen en kunnen meerdere jaren duren. De projectteams worden doorgaans samengesteld uit diverse geledingen uit de instelling Doel van de f unct ie Het realiseren van een project conform afgesproken doorlooptijd, budget en oplevercriteria. Organisat orische positie De Projectmanager ressorteert hiërarchisch onder de directie. De Projectmanager ontvangt functioneel leiding van de opdrachtverstrekker. De Projectmanager geeft functioneel leiding aan projectleden. Resultaat gebieden  Projecten ontwikkelen en uitwerken  Draagt, in de onderzoeksfase van projecten, bij aan de vormgeving van projecten en de beoordeling van de scope en randvoorwaarden;  Stelt de planning, het budget, de kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria vast en legt deze ter goedkeuring voor aan de leidinggevende en belanghebbenden;  Bepaalt de samenstelling van het projectteam en overlegt de beschikbaarheid van medewerkers met de leidinggevenden van de desbetreffende disciplines; Resultaat projectplan, waarvoor van betrokkenen goedkeuring is verkregen. Projecten aansturen  Draagt zorg voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd projectteam en lost zo nodig conflicten op;  Controleert de voortgang van het project met betrekking tot tijd, budget en kwaliteit;  Voegt persoonlijke deskundigheid toe aan door projectleden gedefinieerde oplossingen en/of coacht projectleden ten aanzien van specifieke vakgebieden, daar waar nodig;  Stuurt het project bij in geval van (dreigende) afwijkingen en informeert zo nodig betrokkenen;  rapporteert en communiceert de projectstatus aan betrokkenen;  Draagt zorg voor de oplevering van het project conform afspraak;  Vergelijkt de resultaten en het verloop van het project met de planning en evalueert de verschillen. Resultaat : Projectmedewerkers zijn aangestuurd en naar behoefte en noodzaak gecoacht en bijgestuurd. De status van projecten is tijdig en inzichtelijk gecommuniceerd en projecten zijn gerealiseerd conform afspraak. Dienstverlening verbeteren  Signaleert mogelijkheden voor een verdere professionalisering van de instelling;  Neemt deel aan werkoverleg. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 139  Onderhoudt contact met belanghebbenden om wensen en verwachtingen te peilen en te bespreken. : Projectopdrachten zijn ontwikkeld en uitgewerkt in een realistisch en gedetailleerd Pagina 138

Pagina 140

Heeft u een clubmagazine, turn pages of online uitgaven? Gebruik Online Touch: relatiemagazine naar een digitale publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication