argumenten. De werkgever stelt de werknemer schriftelijk en beargumenteerd op de hoogte van zijn beslissing. De overeengekomen afspraken worden schriftelijk vastgelegd. b Indien de werknemer gedurende 12 weken aaneengesloten geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, vervalt zijn keuze en valt hij terug op het gemiddeld aantal uren seniorenverlof per week tenzij de werkgever hierover met de werknemer een andere afspraak heeft gemaakt. c 1 Voor de werknemer met een niet volledig dienstverband wordt de in de voorgaande leden bedoelde arbeidsduurverkorting vastgesteld naar rato van de omvang van het dienstverband. 2 De werknemer die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar in dienst is, heeft aanspraak op de in de voorgaande leden bedoelde arbeidsduurverkorting in verhouding tot dat gedeelte van het jaar. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 199 Pagina 198

Pagina 200

Voor PDF's, online onderzoeksrapporten en uitgaven zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw spaarprogramma.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication