Bijlage 13 Ex artikel 11. 6 A Wachtgeld27 1 Aan de werknemer die is of wordt ontslagen wegens uitsluitend:  vermindering of beëindiging van de werkzaamheden van de instelling als gevolg van een verlaging of beëindiging van de financiering die de werkgever van de overheid28 ontvangt. Hieronder wordt niet verstaan een vermindering of beëindiging van de werkzaamheden als gevolg van het niet langer door de werkgever uitvoeren van een eerder door de overheid gegunde opdracht, doordat deze opdracht na een procedure van aanbesteding29 aan een andere opdrachtnemer is gegund. dan wel  een reorganisatie of fusie van de instelling vanwege (een wijziging van) het overheidsbeleid ten aanzien van de door de werkgever in standgehouden voorziening(en); wordt een wachtgeld toegekend overeenkomstig de bepalingen van B (Uitvoeringsregeling L Wachtgeld), onder de volgende voorwaarden:  de werknemer die op het tijdstip van ontslag jonger is dan 50 jaar, kan maximaal gedurende 4 jaar wachtgeld ontvangen; In afwijking van het hiervoor in dit lid bepaalde heeft de werknemer die op of na 1 januari 2006 in dienst treedt geen recht op het in dit lid genoemde wachtgeld met uitzondering van de werknemer die direct voorafgaand aan indiensttreding en voor 1 januari 2006 werkzaam was bij een werkgever als bedoeld in artikel 1.1. 2 a De werknemer, in dienst van een instelling zoals bedoeld in artikel 1.1, onderdeel A.10, van de Cao, ontvangt wachtgeld overeenkomstig de bepalingen van B (Uitvoeringsregeling L Wachtgeld), wanneer hij uitsluitend wordt ontslagen wegens het door derden/ opdrachtgevers minder of niet langer betrekken van door de instelling uitgevoerde activiteiten. Dit gebeurt op voorwaarde dat de werknemer, die op het tijdstip van ontslag jonger is dan 50 jaar, maximaal gedurende 4 jaar wachtgeld kan ontvangen. b Een in sub a bedoelde werkgever kan bij partijen bij de Cao een verzoek indienen om een van B (Uitvoeringsregeling L) afwijkende, alleen voor de eigen instelling geldende, wachtgeldregeling te mogen toepassen, die in schriftelijke overeenstemming tussen werkgever en ondernemingsraad is overeengekomen. Deze instellingsregeling maakt deel uit 27 Onderdeel A is identiek aan de tekst van art. 3.2 lid 1 tot en met 5 uit de Cao 2007-2008. 28 Dit kan zowel de landelijke, provinciale als gemeentelijke overheid zijn. 29 Onder aanbesteding wordt hier verstaan de procedure waarbij de opdrachtgever de ondernemer in de Uitvoeringsregeling Wachtgeld gelegenheid stelt op basis van vooraf door de opdrachtgever bepaalde eisen en/of selectiecriteria offerte uit te brengen voor het verrichten van diensten of leveringen. Deze procedure wordt afgerond met een op de selectiecriteria gebaseerde gunning. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 207 Pagina 206

Pagina 208

Voor clubbladen, online jaarverslagen en reisgidsen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw gidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication