BIJLAGE 9 ONTHEFFINGSREGELING ex artikel 1. 2 Aan elk ontheffingsverzoek ex artikel 1.2 worden de volgende voorwaarden gesteld: 1. De werkgever stuurt een schriftelijk verzoek naar het Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (OAW). Het secretariaat van het OAW wordt gevoerd door FCB, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA te Utrecht. 2. Uit het verzoek blijkt dat de OR of PVT instemt met het verzoek. 3. De werkgever licht het verzoek inhoudelijk toe. Om voor een dergelijke ontheffing in aanmerking te komen, dient het verzoek ten minste aan de volgende criteria te voldoen: a. De aanvrager toont aan dat hij onder de werkingssfeer van de Cao W& MD en één of meer andere Cao’s valt, niet zijnde een ondernemings-Cao; b. De aanvrager onderbouwt om welke reden(en) ontheffing wordt gevraagd en beargumenteert waarom deze redenen moeten leiden tot ontheffing van de Cao; c. De arbeidsvoorwaarden voor de werknemers na een eventuele dispensatie dienen voldoende gewaarborgd te zijn en deze arbeidsvoorwaarden mogen over het algemeen geen mindere aanspraken aan de werknemers verlenen dan voor hen zouden voortvloeien uit de toepasselijkheid van deze Cao. Dit blijkt uit afspraken die zijn gemaakt met de regionale vertegenwoordigers van de vakbond betrokken bij deze Cao en de instemming van de OR of PVT. 4. Het secretariaat controleert of de aanvraag compleet is en neemt contact op met de werkgever. Het secretariaat bespreekt met de werkgever het tijdpad om tot behandeling van zijn verzoek in het OAW te komen. 5. Daarbij gelden de volgende termijnen: a. Voor een ambtelijke voorbereiding geldt als richtlijn een periode van 3 weken; b. De behandeling van het complete verzoek staat op de agenda van het eerstvolgende reguliere OAW. Het OAW vergadert minimaal 6 keer per jaar. 6. Inwilliging van het verzoek tot ontheffing vindt slechts plaats als tenminste twee derde van de werknemersvertegenwoordiging en tenminste twee derde van de werkgeversvertegenwoordiging instemt met het verzoek. 7. Na behandeling van het verzoek in het OAW neemt het secretariaat binnen 3 werkdagen contact op met de werkgever; 8. Het secretariaat deelt de verzoekende werkgever de uitkomst van de behandeling mee: CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 214 Pagina 213

Pagina 215

Scoor meer met een webwinkel in uw verenigingsbladen. Velen gingen u voor en publiceerden brochures online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication