W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 7 Ex artikel 8.3 en 14 1 1 De Commissie van Geschillen, verder te noemen ‘Commissie’, bestaat uit drie leden. 2 De samenstelling van de Commissie is als volgt: a één lid en zijn plaatsvervanger worden benoemd door de MOgroep, partij bij de Cao; b één lid en zijn plaatsvervanger worden gezamenlijk benoemd door de werknemersorganisaties Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak, partijen bij de Cao; c één lid en zijn plaatsvervanger, tevens voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter, worden gezamenlijk benoemd door de in lid 1.2 sub a en b genoemde organisaties. 3 Het secretariaat van de Commissie wordt verzorgd door FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 2 1 Een geschil zoals bedoeld in artikel 14 van de Cao wordt aanhangig gemaakt door toezending van een beargumenteerd verzoekschrift in viervoud aan het secretariaat van de Commissie. 2 Voor de indiening en behandeling van een bezwaar aangaande een definitieve beoordelingsuitslag als bedoeld in artikel 8.3 gelden de bepalingen uit Bijlage 11.4. 3 De partij die het geschil aanhangig maakt doet hiervan gelijktijdig schriftelijk mededeling aan de tegenpartij, en voegt daar een afschrift van het verzoekschrift bij. 4 Na ontvangst van het daarover handelend verzoek van het secretariaat van de Commissie moet de tegenpartij binnen 3 weken na dagtekening van dit verzoek een beargumenteerd verweerschrift in viervoud bij het secretariaat indienen. 5 Een afschrift van het verweerschrift moet door de tegenpartij gelijktijdig worden gezonden aan de partij die het geschil aanhangig heeft gemaakt. 6 Het secretariaat van de Commissie kan – mocht dit voor de behandeling van het geschil wenselijk worden geacht – partijen de opdracht geven om uitgebreider bewijsmateriaal in te dienen, binnen een te stellen termijn en eventueel op een voorgeschreven wijze. 7 De behandeling van het geschil vindt niet plaats als niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 7, eerste lid, van dit reglement. 3 1 De Commissie kan het geschil zowel mondeling als schriftelijk behandelen. Besluit de Commissie tot een schriftelijke afhandeling van het geschil, dan worden partijen hiervan op de hoogte gesteld. Leden van de Commissie worden benoemd voor een periode van 3 jaar, met een mogelijke herbenoeming van eenmaal een periode van 3 jaar. Per 1 januari 2013 worden de leden van de Commissie geacht te zijn herbenoemd. 4 Eenmaal per jaar overlegt het OAW met de Commissie aan de hand van het jaarverslag over het afgelopen jaar over de werkzaamheden van de Commissie. REGLEMENT COMMISSIE VAN GESCHILLEN 312 van 347 Pagina 311

Pagina 313

Interactieve digi-folder, deze spaarprogramma of presentatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het naar een online publicatie converteren van online presentaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication