2 Op verzoek van de werknemer overlegt de werkgever met de werknemer waarbij de werknemer dient aan te tonen dat er sprake is van de hiervoor beschreven situatie. Indien de werkgever en werknemer geen overeenstemming kunnen bereiken kan een verzoek tot een uitspraak of bemiddeling bij het OAW worden gedaan. 7.4 TOT 1 JULI 2015: FINANCIËLE AFSPRAKEN BIJ ONTSLAG OP BASIS VAN DE CAO W&MD 2014 Tot 1 juli 2015 gelden in geval van ontslag van werknemers de bepalingen van artikel 11.6 en Bijlage 13 uit de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15). Artikel 11.6 en Bijlage 13 uit de Cao W&MD 2014 zijn als Bijlage 8 in deze Cao opgenomen. Werknemers die voor 1 juli 2015 aanspraak maken op een vergoeding en/of aanvulling of uitkering op grond van de bepalingen van artikel 11.6 en Bijlage 13 uit de Cao W&MD 2014 (zie Bijlage 15) behouden deze aanspraken. 7.5 OVERGANGSREGELING WACHTGELD A In afwijking van artikel 7.3 en 7.4 geldt voor werknemers die op 1 juli 2015 61,5 jaar of ouder zijn (geboren voor 1 januari 1954) en op of voor 1 mei 2007 in dienst waren bij de werkgever en ononderbroken in dienst zijn gebleven, het volgende. Indien zij op of na 1 juli 2015 ontslagen worden vanwege de redenen zoals genoemd in Bijlage 8, onderdeel 2 (ofwel Bijlage 13 van de Cao W&MD 2014, zie Bijlage 15), hebben zij recht op wachtgeld zoals beschreven in Bijlage 8, onderdeel 2 (ofwel Bijlage 13 bij de Cao W&MD 2014, zie Bijlage 15). B De hoogte van het wachtgeld wordt, in afwijking van lid B.5 van Bijlage 8, onderdeel 2 (ofwel Bijlage 13 van de Cao W&MD 2014, zie Bijlage 15), berekend conform onderstaande tabel: Periode: Eerste jaar Maand 13 tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd Hierbij gelden de volgende bepalingen:  De uitkering is gemaximeerd tot het maximum dagloon WW.  Elke vergoeding, uitkering of inkomsten die de werknemer daadwerkelijk ontvangt of zou kunnen ontvangen, voortvloeiend uit arbeid, of op grond van pensioenregeling en/of sociale zekerheidswetgeving (zoals flex-pensioen dat tot uitkering komt, IOW, WW etc.) wordt op de wachtgelduitkering in mindering gebracht. Hieronder valt niet de situatie van een werknemer die na 1950 is geboren en voor wie het opgebouwde flex-pensioen automatisch is omgezet in ouderdomspensioen.  De transitievergoeding is geïncorporeerd in deze wachtgeldregeling en cumuleert niet met de wachtgelduitkering. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 53 Hoogte wachtgeld: 85% van het laatstgenoten salaris 70% van het laatstgenoten salaris Pagina 52

Pagina 54

Heeft u een maandblad, virtual paper of digitale gebruiksaanwijzingen? Gebruik Online Touch: lesmateriaal digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication