A Cao-partijen zijn een Arbocatalogus overeengekomen. Deze is digitaal toegankelijk via www.fcb.nl/welzijn/arbocatalogus. De werkgever voert een arbeidsomstandighedenbeleid met behulp van de maatregelen en instrumenten uit de Arbocatalogus zoals gepubliceerd in de Regeling tot wijziging van de beleidsregel Arbocatalogi 2010, Stc. 2013, 32710. De OR en de PVT heeft instemmingsrecht ten aanzien van alle beleidsstukken op dit terrein. B Werkgevers met in de regel ten hoogste 25 werknemers, die voor het opstellen van hun risicoinventarisatie en –evaluatie (RI&E) gebruik maken van de Risico-monitor: de digitale Branche RI&E Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening of voor peuterspeelzalen de (digitale) Branche RI&E Kinderopvang, (beide te vinden op https://risico-monitor.nl) hoeven deze RI&E niet te laten toetsen door een arbodienst of deskundige. 7.12 PENSIOEN A Voor instellingen die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening geldt een verplichtstelling om deel te nemen aan de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Mocht voor de werkgever geen verplichtstelling voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gelden, raden Caopartijen de werkgever aan om zich in het kader van harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vrijwillig bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn aan te sluiten. De werkgever kan een deel van de verschuldigde pensioenpremie inhouden op het salaris van de werknemer. Onder salaris wordt in dit verband verstaan het salaris van de werknemer zoals bedoeld in het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. B Het werknemersdeel van de pensioenpremie bedraagt:  in 2014 11,9% en  in 2015 11,4%, over het salaris minus de franchise zoals door PFZW gehanteerd. Voor het arbeidsongeschiktheidspensioen betaalt de werknemer geen premie. C Een premielastwijziging die het gevolg is van gewijzigde franchise en/of premies wordt gelijk verdeeld over de werkgever en de werknemer. Na besluitvorming over de aanpassing van de franchise en premies door het bestuur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, zullen Cao partijen het werknemersdeel berekenen met behulp van de rekentool van PFZW en zullen Cao partijen dit bekend maken. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 59 Pagina 58

Pagina 60

Voor sportbladen, online reisgidsen en edities zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een e-commerce shop in uw PDF's.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication