Resultaat : Signalen vanuit de cliëntengroep en de samenleving zijn opgevangen, zodanig dat op basis hiervan wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart zijn gebracht. Voorlichting, informatie en advies geven  Geeft advies en informatie over de diverse voorzieningen en over wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn;  Verstrekt informatie over inkomen, sociale zekerheid en financiën en adviseert over de financiële situatie van de cliënt; Resultaat  Signaleert algemene informatietekorten bij de cliënten als groep;  Draagt er zorg voor dat derden de benodigde informatie geven. onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard. Zorg- en hulpverlening coördineren  Beoordeelt welke instantie de gevraagde hulp het beste kan bieden en verwijst de cliënt door;  Legt contacten met de organisatie of de persoon naar wie wordt verwezen of ondersteunt de cliënt daarbij;  Bemiddelt op verzoek van de cliënt in situaties waarbij vraag en aanbod van benodigde zorg/hulp en zorg- en hulpverlening niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en ziet er op toe dat de gevraagde zorg- en hulpverlening wordt geleverd;  Maakt afspraken met alle betrokken partijen: de oudere, partner, familie, mantelzorgers en één of meerdere zorg- en hulpverleningsorganisaties;  Stemt gemaakte afspraken af met de betrokkenen en ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen;  Coördineert zorg en hulpverlening voor de cliënt wanneer nog niet duidelijk is welke organisatie de coördinatie op zich neemt of wanneer dit omwille van efficiëntie voor de hand ligt; Resultaat  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden. wordt verkregen. Communicatieve en organisatorische ondersteuning bieden Resultaat  Helpt de cliënt bij het begrijpen van ambtelijke taal;  Legt begrippen uit en verklaart de betekenis van bepaalde maatregelen;  Helpt bij het invullen van bepaalde formulieren en het schrijven van brieven;  Biedt ondersteuning bij het (doen) ordenen van de administratie. en de administratie van de cliënt geordend is. Hulpverlening optimaliseren  Levert een bijdrage aan het beleid van de instelling op het gebied van ouderen;  Neemt deel aan overleg, participeert in werk- en klankbordgroepen en levert een bijdrage aan het beleid;  Overlegt over cliënten en stemt werkzaamheden af met collega-ouderenwerkers;  Onderhoudt contacten met alle voor de functie relevante interne en externe partners;  Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;  Levert een bijdrage aan de maatschappelijke profilering en legitimering van de functie;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Maakt desgevraagd onderdeel uit van projectgroepen. : Zorg- en hulpverlening gecoördineerd, zodanig dat een passende zorg- en hulpverlening : Voorlichting, informatie en advies gegeven, zodanig dat de cliënt goed geïnformeerd is over : De cliënt ondersteund, zodanig dat algemene zaken verduidelijkt zijn, formulieren ingevuld CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 107 Pagina 106

Pagina 108

Interactieve internet whitepaper, deze vakblad of uitgave is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal zetten van digi clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication