Resultaat : Signalen vanuit de cliëntengroep en de samenleving zijn opgevangen, zodanig dat op basis hiervan wensen, behoeften, problemen en hulpvragen in kaart zijn gebracht. Voorlichting, informatie en advies geven  Geeft advies en informatie over de diverse voorzieningen en over wet- en regelgeving en procedures op het gebied van wonen, zorg en welzijn;  Verstrekt informatie over inkomen, sociale zekerheid en financiën en adviseert over de financiële situatie van de cliënt; Resultaat  Signaleert algemene informatietekorten bij de cliënten als groep;  Draagt er zorg voor dat derden de benodigde informatie geven. onderwerpen van zakelijke en meer algemene aard. Zorg- en hulpverlening coördineren  Beoordeelt welke instantie de gevraagde hulp het beste kan bieden en verwijst de cliënt door;  Legt contacten met de organisatie of de persoon naar wie wordt verwezen of ondersteunt de cliënt daarbij;  Bemiddelt op verzoek van de cliënt in situaties waarbij vraag en aanbod van benodigde zorg/hulp en zorg- en hulpverlening niet vanzelfsprekend op elkaar aansluiten en ziet er op toe dat de gevraagde zorg- en hulpverlening wordt geleverd;  Maakt afspraken met alle betrokken partijen: de oudere, partner, familie, mantelzorgers en één of meerdere zorg- en hulpverleningsorganisaties;  Stemt gemaakte afspraken af met de betrokkenen en ziet er op toe dat de afspraken worden nagekomen;  Coördineert zorg en hulpverlening voor de cliënt wanneer nog niet duidelijk is welke organisatie de coördinatie op zich neemt of wanneer dit omwille van efficiëntie voor de hand ligt; Resultaat  Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden. wordt verkregen. Communicatieve en organisatorische ondersteuning bieden Resultaat  Helpt de cliënt bij het begrijpen van ambtelijke taal;  Legt begrippen uit en verklaart de betekenis van bepaalde maatregelen;  Helpt bij het invullen van bepaalde formulieren en het schrijven van brieven;  Biedt ondersteuning bij het (doen) ordenen van de administratie. en de administratie van de cliënt geordend is. Hulpverlening optimaliseren  Levert een bijdrage aan het beleid van de instelling op het gebied van ouderen;  Neemt deel aan overleg, participeert in werk- en klankbordgroepen en levert een bijdrage aan het beleid;  Overlegt over cliënten en stemt werkzaamheden af met collega-ouderenwerkers;  Onderhoudt contacten met alle voor de functie relevante interne en externe partners;  Volgt maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het eigen werk;  Levert een bijdrage aan de maatschappelijke profilering en legitimering van de functie;  Begeleidt vrijwilligers of stagiaires;  Maakt desgevraagd onderdeel uit van projectgroepen. : Zorg- en hulpverlening gecoördineerd, zodanig dat een passende zorg- en hulpverlening : Voorlichting, informatie en advies gegeven, zodanig dat de cliënt goed geïnformeerd is over : De cliënt ondersteund, zodanig dat algemene zaken verduidelijkt zijn, formulieren ingevuld CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 107 Pagina 106

Pagina 108

Heeft u een flyer, onlinemag of eonderwijscatalogussen? Gebruik Online Touch: verenigingsblad online plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication