Hulpverleningsplan ontwikkelen  Stelt een diagnose, waarbij de hulpvraag wordt geanalyseerd en de mogelijkheden van een behandelaanbod worden geanalyseerd, rekening houdend met het vermogen tot handelen en het niveau van functioneren van de cliënt, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;  Stelt een hulpverleningsplan op, eventueel in overleg met interne en/of externe disciplines;  Verwijst cliënten, bijvoorbeeld in gevallen waar buiten de eigen discipline vallende specialistische hulp nodig is; Resultaat  Indiceert andere voorzieningen en instellingen. : Hulpverleningsplan ontwikkeld, zodanig dat de hulp- en dienstverlening, ook door een functionaris die het plan niet heeft opgesteld, efficiënt en adequaat kunnen worden verleend. Hulpverleningsplan uitvoeren/realiseren  Begeleidt op preventie gerichte activiteiten, zowel individueel, leefomgeving als groepsgericht;  Adviseert de cliënt, bijvoorbeeld over mogelijke handelswijzen bij instanties. Verstrekt informatie over regelingen en voorzieningen. Informeert cliënt over mogelijke oorzaken van materiële en/of immateriële problemen;  Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt, zowel kort- als langdurend;  Geeft waar nodig intensieve hulp aan cliënt;  Geeft trainingen om sociale en praktische vaardigheden uit te breiden;  Verleent concrete diensten, zoals begeleiden naar instanties, formulieren invullen en brieven schrijven namens de cliënt;  Ondersteunt de leefomgeving, zodanig dat deze een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces;  Verricht intermediaire activiteiten, zoals pleitvoeren en bemiddelen in conflicten;  Stimuleert potentiële doelgroep, gemeentelijke instanties, relevante organisaties en vrijwilligers tot een actieve deelname aan projecten; Resultaat  Verricht onderzoek naar en rapporteert over de cliënt en zijn omgeving;  Evalueert het hulpverleningsplan en stelt dit zo nodig bij. manier (bijna) zijn behaald. Dienstverlening optimaliseren  Coördineert de hulpverlening;  Begeleidt, ondersteunt en adviseert collega's, vrijwilligers en stagiaires;  Verzorgt de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers en geeft voorlichting aan studenten;  Organiseert, zet op en voert speciale projecten uit;  Draagt bij aan het ontwikkelen van instellingsbeleid;  Houdt maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving bij;  Verricht belangenbehartigende activiteiten zoals andere instanties inlichten over gesignaleerde knelpunten en (mogelijke) gevolgen, instanties en hulpverleners in- en voorlichten over de positie van specifieke groepen en het verzorgen van trainingen;  Bewaakt en ontwikkelt eigen beroepsuitoefening en professie in het algemeen;  Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties, zowel op lokaal als regionaal en mogelijk landelijk niveau; Resultaat  Neemt deel aan (multidisciplinair) overleg op lokaal, regionaal en zo nodig landelijk niveau. : Dienstverlening geoptimaliseerd, zodanig dat cliënten zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden geholpen. : Hulpverleningsplan uitgevoerd, zodanig dat de doelen op een inzichtelijke en methodische CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 116 Pagina 115

Pagina 117

Interactieve web rapport, deze sportblad of folder is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digitale onderwijscatalogi.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication