29 Adviseur Algemene kenmerken De Adviseur komt voor bij instellingen zoals steunorganisaties, maar ook bij vormings-, trainings- en adviescentra die met name projectmatig advies en ondersteuning bieden aan andere instellingen. De Adviseur kan, als projectmedewerker, advies geven ten aanzien van de vertaling van landelijk naar lokaal beleid en/of anderszins bijdragen aan de continuïteit van een instelling. Doel van de f unct ie Het geven van passend en effectief advies, zodat instellingen beter in staat zijn de door hen geformuleerde doelstellingen te behalen. Organisat orische positie De Adviseur ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Adviseur treedt op als projectmedewerker en ontvangt daarbij operationele leiding van de projectmanager. Resultaat gebieden  Opdrachten/projecten verwerven en voorbereiden  Voert informatie- en intakegesprekken met potentiële nieuwe opdrachtgevers samen met de projectmanager; Resultaat  Schrijft een plan van aanpak en stemt dit en het tijdpad af met de projectmanager;  Doet voorstellen voor een projectplan en budget;  Neemt regelmatig deel aan projectoverleg;  Signaleert knelpunten bij de uitvoering en stelt waar nodig het plan van aanpak bij;  Evalueert en rapporteert over de projectvoortgang. : Opdrachten/projecten zijn verworven en vormgegeven, zodanig dat de opdrachtenstroom gecontinueerd is. Opdrachten/projecten zijn vormgegeven, zodanig dat een goede uitvoering gewaarborgd is, binnen budget en volgens eisen. Advies geven  Ondersteunt instellingen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en nieuwe werkmethoden; Resultaat  Ontwikkelt programma's ten behoeve van deskundigheidsbevordering en implementeert deze;  Geeft voorlichting/training over onderwerpen indien daar behoefte aan is;  Stelt informatie- en documentatiemateriaal ter beschikking;  Biedt ondersteuning op het gebied van financieel-economische, administratieve, juridische en/of personeelsaangelegenheden. : Advies gegeven, zodanig dat instellingen hun dienstverlening kunnen verbeteren en efficiënter en/of effectiever functioneren. Opdrachten evalueren en nazorg verlenen  Voert samen met de projectmanager evaluatiegesprekken met de opdrachtgever. Komt op basis van de evaluatie eventueel met voorstellen ter verbetering of nieuwe voorstellen;  Schrijft een evaluatieverslag over het eigen functioneren;  Evalueert periodiek opdrachten binnen de eigen instelling. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 134 Pagina 133

Pagina 135

Scoor meer met een webshop in uw archief. Velen gingen u voor en publiceerden reisgidsen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication