43 Administratief Medewerker 2 Algemene kenmerken De functie van Administratief Medewerker 2 komt in diverse welzijnsinstellingen voor. De zwaarte van de functie is afhankelijk van de complexiteit van de administratieve stromen en de mate van zelfstandigheid die benodigd is om de werkzaamheden te verrichten. In de praktijk zijn diverse varianten ten aanzien van de samenstelling van het takenpakket van de Administratief Medewerker 2 mogelijk. Onderstaand zijn 2 varianten beschreven. Doel van de f unct ie Het verrichten van (financieel) administratieve activiteiten en het verstrekken van informatie aan belanghebbenden met betrekking tot de financiële positie van de instelling. Organisat orische positie De Administratief Medewerker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Administratief Medewerker 2 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan één of enkele medewerker(s). Resultaat gebieden Financieel Administratief Medewerker Financiële gegevens verwerken  Verwerkt gegevens van financiële aard in de financiële administratie (declaraties, facturen, boekingen);  Controleert de dagelijkse verwerking van financiële gegevens;  Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en sub-administraties zoals debiteuren, crediteuren en activa;  Stelt de facturen betaalbaar en controleert betalingen aan crediteuren evenals de specificatie van de debiteurenposten; Resultaat  Beperkt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen en het treffen van betalingsregelingen. : Financiële gegevens verwerkt, zodanig dat de gegevens bestemd voor zowel crediteurenals debiteurenadministratie correct en tijdig zijn verwerkt, betalingen correct en tijdig hebben plaatsgevonden en het debiteurensaldo zoveel mogelijk beperkt is gehouden. Informatie beschikbaar stellen  Beantwoordt telefonisch vragen van debiteuren;  Stelt fiscale aangiften op;  Maakt periodieke rapportages en ad-hocanalyses van financiële aard;  Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern);  Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten; Resultaat  Archiveert financiële brondocumenten;  Stelt, ten behoeve van de kredietbewaking, cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten. : Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct geïnformeerd kunnen worden en benodigde overzichten beschikbaar zijn voor het nemen van actie. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 162 Pagina 161

Pagina 163

Scoor meer met een webwinkel in uw uitgaven. Velen gingen u voor en publiceerden kranten online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication