44 Administratief Medewerker 3 Algemene kenmerken De functie van Administratief Medewerker 3 komt in diverse instellingen voor. De zwaarte van de functie is afhankelijk van de complexiteit van de administratieve stromen, de mate van zelfstandigheid die benodigd is om de werkzaamheden te verrichten, controlerende taken uit te voeren en managementinformatie op te leveren. In de praktijk zijn diverse varianten ten aanzien van de samenstelling van het takenpakket mogelijk. De hier beschreven functie betreft een Administratief Medewerker 3 met zowel interne als externe contacten. Doel van de f unct ie Het organiseren/coördineren dan wel het bieden van administratieve/financiële/organisatorische ondersteuning aan leidinggevende(n)/afdeling(en)/directie. Het zorgdragen voor en bewaken van de administratieve organisatie, het beheren van de (complexe) geldstromen en het opleveren van managementinformatie. Organisat orische positie De Administratief Medewerker 3 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd. De Administratief Medewerker 3 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan één of enkele medewerker(s). Resultaat gebieden Informatie beschikbaar stellen  Stelt ten behoeve van de kredietbewaking cijferoverzichten op met betrekking tot aan te gane en aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten;  Stelt fiscale aangiften op;  Maakt periodieke rapportages en ad-hoc analyses van financiële aard;  Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern);  Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten; Resultaat  Stelt de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten op;  Archiveert financiële brondocumenten. geïnformeerd zijn en het management op tijd beschikt over de juiste overzichten. Werkprocessen verbeteren  Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie. Resultaat : Werkprocessen verbeterd, zodanig dat werkzaamheden efficiënter, effectiever en met een zo hoog mogelijke kwaliteit uitgevoerd kunnen worden. Financieel beleid realiseren  Adviseert over c.q. ontwikkelt, in overleg met de directie, het te voeren financiële beleid;  Draagt zorg voor de uitvoering en realisatie van het financieel beleid. : Informatie beschikbaar gesteld, zodanig dat betrokkenen op tijd volledig en correct CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 165 Pagina 164

Pagina 166

Heeft u een lesmateriaal, pageflip of digitale weekbladen? Gebruik Online Touch: cursus digitaal zetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication