47 Beleids- of Stafmedewerker 2 Algemene kenmerken De functie van Beleids- of Stafmedewerker 2 richt zich op het ontwikkelen en implementeren van beleid ten behoeve van de functionele afdelingen binnen de instelling (bijvoorbeeld personeelszaken, IT, financiën, opleidingen, kwaliteit, PR en marketing) en/of ten behoeve van het beleid dat gevoerd wordt binnen de afdelingen. De functie van Beleids- of stafmedewerker 2 kenmerkt zich door het vertalen van beleidsvoornemens naar de concrete werkpraktijk. Doel van de f unct ie Het (actief) bijdragen aan de voorbereiding en -uitvoering van beleid op de onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling. De Beleids- of Stafmedewerker 2 geeft, in voorkomende gevallen, functionele aanwijzingen aan een of enkele medewerker(s). Organisat orische positie De Beleids- of Stafmedewerker 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de afdeling waarbinnen de functie is gepositioneerd, dan wel onder de directie. De Beleids- of Stafmedewerker 2 geeft zelf geen leiding. Resultaat gebieden Beleid voorbereiden  Volgt ontwikkelingen op de betreffende terreinen van beleidsvorming (maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen binnen de politiek en/of binnen de sector) en adviseert de leidinggevende van de stafafdeling en/of de directie over het te voeren beleid op deze terreinen; Resultaat : Beleid is voorbereid, zodanig dat er een bijdrage wordt geleverd aan het kunnen formuleren van heldere en concrete doelstellingen voor het (de) betreffende beleidsterrein(en). Beleid realiseren Resultaat  Vertaalt, na vaststelling van het beleid, beleidsvoornemens naar concrete activiteiten;  Ontwikkelt en implementeert activiteiten op het onderscheiden beleidsterrein(en);  Verricht voorkomende uitvoerende werkzaamheden. doelstellingen op het (de) betreffende beleidsterrein(en). Beleidsuitvoering evalueren Resultaat  Evalueert activiteiten op het betreffende beleidsterrein;  Signaleert knelpunten ten aanzien van het betreffende beleidsterrein in relatie tot het organisatie- en/of Welzijnsbeleid. Neemt initiatieven die kunnen leiden tot verbeteringen en/of aanpassingen. : Beleidsuitvoering geëvalueerd, zodanig dat verbeteringen of aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.  Ontwikkelt beleid op één of enkele onderscheiden beleidsterreinen binnen de instelling binnen de gestelde kaders van de leidinggevende/de directie. : Beleid is gerealiseerd, zodanig dat er een bijdrage is geleverd aan het behalen van de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 171 Pagina 170

Pagina 172

Scoor meer met een e-commerce shop in uw archief. Velen gingen u voor en publiceerden PDF-en online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication