51 Leidinggevende 2 Algemene kenmerken De Leidinggevende 2 betreft een functie met een tactisch karakter14 en kan voorkomen in diverse soorten welzijnsinstellingen, zoals maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke opvang, sociaal pedagogisch werk en verpleging. De functie kenmerkt zich door het geven van leiding aan meerdere of meer complexe werksoorten binnen een organisatorische eenheid, zoals primaire, facilitaire of stafafdelingen. De Leidinggevende 2 is naast de realisatie van het afdelingsbeleid ook verantwoordelijk voor de toepassing van het personeels-, financieel- en organisatiebeleid en heeft uit dien hoofde bevoegdheden tot het nemen van beslissingen binnen de kaders van het organisatiebeleid en het beschikbare budget. Doel van de f unct ie Het coördineren en zorgdragen voor de realisatie van de werkzaamheden binnen de afdeling als afgeleide van het instellingsbeleid. De Leidinggevende 2 is verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het tactisch beleid. Organisat orische positie De Leidinggevende 2 ressorteert hiërarchisch onder de leidinggevende van de organisatie-eenheid. De Leidinggevende 2 geeft hiërarchisch leiding aan de Leidinggevende 1 en/ of medewerkers binnen de organisatie-eenheid (middelgrote afdeling). Resultaat gebieden Medewerkers aansturen  Geeft leiding aan medewerkers door de kwaliteit en kwantiteit van de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden te controleren en medewerkers te begeleiden, instrueren, coachen en motiveren, waar nodig;  Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting binnen het team, signaleert trainingsbehoeften, zorgt dat medewerkers getraind worden en voert wervings- en selectiegesprekken; Resultaat  Houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken en bespreekt loopbaanperspectieven met medewerkers. : Medewerkers aangestuurd, zodanig dat zij de doelstellingen van hun werkzaamheden hebben gerealiseerd. Tactisch beleid voorbereiden en realiseren  Is verantwoordelijk voor het vertalen van het instellingsbeleid naar de medewerkers van de betreffende afdeling;  Implementeert het tactische beleid van de instelling en draagt zorg voor de uitvoering ervan;  Formuleert een werkplan voor de eigen afdeling op basis van de door de instelling uitgezette beleidslijnen/geformuleerde plannen;  Voert het beleid uit conform de door de directie vastgestelde richtlijnen/afspraken. 14 Tactisch karakter betekent hier dat de Leidinggevende 2 een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het beleid en zorgt voor en leiding geeft aan de realisatie van het beleid voor de betreffende organisatie-eenheid. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 181 Pagina 180

Pagina 182

Heeft u een flyer, digi brochure of internet catalogi? Gebruik Online Touch: PDF digitaal zetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication