BIJLAGE 10 REGLEMENT GELIJKSTELLINGSCOMMISSIE Ex artikel 6. 3 lid D 1 Samenstelling Gelijkstellingcommissie a De Gelijkstellingscommissie bestaat uit 2 leden. b De samenstelling is als volgt:  één lid benoemd door de werkgeversorganisatie;  één lid benoemd door de werknemersorganisatie. c De Gelijkstellingscommissie is door het OAW gemandateerd en doet uitspraak namens het OAW. d Het secretariaat van de Gelijkstellingscommissie wordt gevoerd door het secretariaat van het OAW, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 2 Indienen gelijkstellingsverzoek a Een verzoek tot individuele gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de functie van Peuterspeelzaalleid(st)er, verder te noemen: ‘gelijkstellingsverzoek’ wordt door de werkgever schriftelijk bij de Gelijkstellingscommissie ingediend. b Een gelijkstellingsverzoekverzoek wordt in behandeling genomen indien de werkgever de onderstaande documenten heeft ingediend: 1 een met redenen omkleed en door de werkgever ondertekend verzoekschrift; 2 een bewijs van het voornemen tot indiensttreding van de kandidaat-werknemer; 3 een afschrift van één of meer van de volgende documenten van de kandidaat-werknemer: betreffende diploma’s, bewijsstukken van gevolgde opleidingen of in het functieboek bij de functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster genoemde documenten, zoals onder a tot en met c; 4 een eventueel eerder verleende gelijkstelling met betrekking tot de kandidaat-werknemer. c Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien het een werknemer betreft. Hierbij dient onder lid b sub 2 ‘voornemen tot indiensttreding’ gelezen te worden als ‘arbeidsovereenkomst’. 3 Uitspraak a De Gelijkstellingscommissie doet een schriftelijk unanieme uitspraak. b De uitspraak is ‘individuele gelijkstelling’ of ‘afwijzing verzoek tot gelijkstelling’. Deze wordt per brief toegezonden aan de werkgever met een afschrift voor de werknemer. c De uitspraak ‘individuele gelijkstelling’ geldt gedurende het dienstverband bij de werkgever die het verzoek heeft ingediend. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 217 Pagina 216

Pagina 218

Scoor meer met een online winkel in uw weekbladen. Velen gingen u voor en publiceerden uitgaves online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication