BIJLAGE 10 REGLEMENT GELIJKSTELLINGSCOMMISSIE Ex artikel 6. 3 lid D 1 Samenstelling Gelijkstellingcommissie a De Gelijkstellingscommissie bestaat uit 2 leden. b De samenstelling is als volgt:  één lid benoemd door de werkgeversorganisatie;  één lid benoemd door de werknemersorganisatie. c De Gelijkstellingscommissie is door het OAW gemandateerd en doet uitspraak namens het OAW. d Het secretariaat van de Gelijkstellingscommissie wordt gevoerd door het secretariaat van het OAW, Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht. 2 Indienen gelijkstellingsverzoek a Een verzoek tot individuele gelijkstelling op grond van de opleidingsachtergrond voor de functie van Peuterspeelzaalleid(st)er, verder te noemen: ‘gelijkstellingsverzoek’ wordt door de werkgever schriftelijk bij de Gelijkstellingscommissie ingediend. b Een gelijkstellingsverzoekverzoek wordt in behandeling genomen indien de werkgever de onderstaande documenten heeft ingediend: 1 een met redenen omkleed en door de werkgever ondertekend verzoekschrift; 2 een bewijs van het voornemen tot indiensttreding van de kandidaat-werknemer; 3 een afschrift van één of meer van de volgende documenten van de kandidaat-werknemer: betreffende diploma’s, bewijsstukken van gevolgde opleidingen of in het functieboek bij de functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster genoemde documenten, zoals onder a tot en met c; 4 een eventueel eerder verleende gelijkstelling met betrekking tot de kandidaat-werknemer. c Deze bepalingen zijn ook van toepassing indien het een werknemer betreft. Hierbij dient onder lid b sub 2 ‘voornemen tot indiensttreding’ gelezen te worden als ‘arbeidsovereenkomst’. 3 Uitspraak a De Gelijkstellingscommissie doet een schriftelijk unanieme uitspraak. b De uitspraak is ‘individuele gelijkstelling’ of ‘afwijzing verzoek tot gelijkstelling’. Deze wordt per brief toegezonden aan de werkgever met een afschrift voor de werknemer. c De uitspraak ‘individuele gelijkstelling’ geldt gedurende het dienstverband bij de werkgever die het verzoek heeft ingediend. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 217 Pagina 216

Pagina 218

Interactieve digi-studiegids, deze nieuwsbrief of vakblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar op uw website plaatsen van ebrochures.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication