W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 1 1.1 a b c d e bedragen zoals opgenomen in de salaristabel in Bijlage 2. f.2 f.1 f.3 Bijlage 2; f.6 g f.4 f.5 ALGEMENE BEPALINGEN Definities Wetboek (BW); Arbeidsovereenkomst: een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 Burgerlijk Werkgever: degene die een instelling zoals bedoeld in artikel 1.2 van deze Cao in stand houdt; Werknemer: degene, man of vrouw, die een arbeidsovereenkomst met de werkgever heeft gesloten, niet zijnde een vakantiekracht en vanaf 1 januari 2013 niet zijnde een bestuurder, vallend onder een Raad van Toezicht, tenzij deze de Cao en/of onderdelen ervan van toepassing heeft verklaard; Instelling: elk als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin op grond van een arbeidsovereenkomst arbeid wordt verricht; Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening(OAW): het door partijen bij deze Cao, te weten de werkgeversorganisatie de MOgroep enerzijds en de werknemersorganisatie CNV Publieke Zaak anderzijds, in het leven geroepen nietrechtspersoonlijkheid bezittende overlegorgaan; Salarisschaal: een vaste, oplopende reeks periodieknummers en de daarbij behorende Salaris: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto maandbedrag dat hoort bij een periodieknummer uit de op de functie van de werknemer van toepassing zijnde salarisschaal; Uurloon: het tussen werkgever en werknemer overeengekomen bruto bedrag per arbeidsuur. Dit bedrag wordt verkregen door het bruto maandbedrag behorend bij een periodieknummer dat voorkomt in de salaristabellen zoals opgenomen in Bijlage 2 te delen door het getal 156; Periodiek: een verhoging van het salaris met één periodieknummer; Periodieknummer: een nummer dat voorkomt in een salarisschaal in de salaristabel van Functionele schaal: de salarisschaal die hoort bij een bepaalde functiebeschrijving; Arbeidsduur: de – met inachtneming van deze Cao – tussen werkgever en werknemer overeengekomen tijd waarin arbeid wordt verricht, waarbij inbegrepen de reis- en wachttijden die een direct gevolg zijn van de door de werkgever opgedragen werkzaamheden. Tot de arbeidsduur behoort eveneens de reistijd, verbonden aan werkzaamheden buiten de plaats van tewerkstelling en/of het werkgebied, aan het begin en/of het einde van het werk. Dit voor zover deze reistijd meer bedraagt dan de gebruikelijke reistijd woon/werkverkeer; h verricht; i zijn werkzaamheden verricht en zoals dit is vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst; j Plaats van tewerkstelling: de plaats waar de werknemer gewoonlijk zijn werkzaamheden Werkgebied: het door de werkgever aangewezen gebied waarin de werknemer gewoonlijk Relatiepartner: een persoon met wie de ongehuwde werknemer een relatie heeft en met wie hij – met de bedoeling duurzaam samen te leven – op hetzelfde adres woont en een gemeenschappelijke huishouding voert. Bloedverwanten van de werknemer tot en met de derde graad zijn geen relatiepartner; k l duale leerroute een opleiding volgt en met wie de werkgever een leerarbeidsovereenkomst heeft gesloten; vakantiekracht: een schoolgaand persoon die in zijn schoolvakantie eenvoudige nietstructurele werkzaamheden verricht gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 4 weken. Leerling-werknemer: degene die in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg of 247 van 347 Pagina 246

Pagina 248

Heeft u een reclamefolder, onlinekat of e-rapporten? Gebruik Online Touch: catalogus van papier naar online converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication