W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 1.1A 1 2 Relatiepartner De bepalingen van de Cao en de daarvan onderdeel uitmakende bijlagen die van toepassing zijn op de gehuwde werknemer gelden in gelijke mate voor werknemer met een geregistreerde partner in de zin van de Wet op de Partnerregistratie (Stb. 1997, 324). a b De in sub a bedoelde werknemer is verplicht, hetzij bij indiensttreding, hetzij bij het ontstaan van de relatie, een door hem en zijn relatie ondertekende schriftelijke verklaring aan de werkgever te overleggen, waaruit blijkt dat sprake is van een relatie zoals bedoeld in artikel 1.1 sub j en dat de relatiepartners op hetzelfde adres wonen. De werknemer is verplicht het feit van beëindiging van de relatie binnen een maand schriftelijk aan de werkgever mee te delen. uitvoeringsregelingen die van toepassing zijn op de gehuwde werknemer gelden in gelijke mate voor de werknemer met een relatiepartner zoals bedoeld in artikel 1.1 sub j, mits is voldaan aan het in 1.1 sub b en c gestelde en op voorwaarde dat dit wettelijk mogelijk is en niet in bepaalde artikelen van de Cao wordt beperkt of uitgesloten. De bepalingen van de Cao en de daarvan onderdeel uitmakende c Is aan het in sub a en b gestelde voldaan, dan wordt de relatiepartner als gezinslid aangemerkt. Tot bloed- en aanverwanten behoren in dit verband tevens bloed- en aanverwanten van de relatiepartner van de werknemer. 3 De werknemer kan pas aanspraken aan dit artikel ontlenen, nadat de werkgever in het bezit is gesteld van een afschrift van de in het eerste lid bedoelde partnerregistratie, of van de in lid 2 sub b bedoelde schriftelijke verklaring. 1.1B 1 In- en Doorstroombanen De bepalingen van de Cao gelden onverminderd voor een werknemer die op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stb. 1999, 591, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2002, 648) een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever en welke arbeidsovereenkomst is voortgezet na de beëindiging van deze regeling op 1 januari 2004. Artikel 11.6 is niet van toepassing op deze werknemers. 2 Voor de nadere regels voor werkgevers ten aanzien van In- en Doorstroombanen, beloning en salaristabellen wordt verwezen naar het bepaalde in Bijlage 9.1 Instroom- Doorstroombanen. 1.2 Werkingssfeer Deze Cao is van toepassing op: A Instellingen die zich bezighouden met het uitvoeren van activiteiten (of ondersteunen daarvan) op een of meer van de volgende gebieden, ongeacht de financieringswijze van de activiteiten en of deze met of zonder winstoogmerk worden verricht: 1 Sociaal Cultureel Werk, waaronder wordt verstaan: a sociaal-culturele, educatieve, vormende en/of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk zijn en die bevorderlijk kunnen zijn voor de 248 van 347 Pagina 247

Pagina 249

Voor weekbladen, online onderwijscatalogi en cursussen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw vaktijdschriften.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication