W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 maatschappelijke participatie en/of ontplooiing van individuen en/of groepen; b activerende, ondersteunende en/of belangenbehartigende activiteiten, die gericht zijn op bevordering van de leefbaarheid en het welzijn van (groepen van) burgers in hun woon- en leefomgeving en/of op de participatie aan en emancipatie in de samenleving van (groepen van) burgers; c vrijwilligerscentrales: het stimuleren, ondersteunen en/of bemiddelen ten behoeve van vrijwilligerswerk. 2 Bevorderen Arbei (traject)begeleiding en/of werk(ervaring) en/of scholing, gericht op personen die belemmeringen ondervinden in hun toetreding tot de reguliere betaalde arbeidsmarkt. Deze Cao is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van werknemers die onder de Cao-WSW of Cao-UWV vallen. dsparti cipati e, waaronder wordt verstaan: het bieden van 3 Peuterspeelzaalwerk, waaronder wordt verstaan: het bieden van speel- en/of aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden aan kinderen in de leeftijd vanaf 2 jaar tot aan het moment waarop zij basisonderwijs kunnen volgen, gedurende minder dan 4 aaneengesloten uren per dag. 4 Welzi jn Jeugd, waaronder wordt verstaan: a organisaties voor (ondersteuning van) jeugd- en jongerenwerk, speeltuinwerk en voor internationale jongerenactiviteiten; b activiteiten, gericht op het bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren en het voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren. 5 Welzi a activiteiten gericht op de (medische) opvang, introductie, maatschappelijke oriëntatie en/of integratie van (etnische) minderheden, vluchtelingen en asielzoekers; jn Minderheden, Vluchtelingen en Asi elzoekers, waaronder wordt verstaan: b activiteiten gericht op de begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van organisaties die zich in hun activiteiten richten op (etnische) minderheden, vluchtelingen en asielzoekers; c tolkencentra; d zelforganisaties van minderheden. 6 Maatschappel a sociaal raadsliedenwerk: informatieverstrekking, advisering en dienstverlening als eerste opvang aan personen bij onvoldoende kennis van regelingen, voorzieningen en mogelijkheden in de samenleving om zich voldoende zelfstandig te kunnen handhaven en op een genoegzame manier te kunnen voorzien in bestaansvoorwaarden; ef ijke Dienst- en Hulpverlening, waaronder wordt verstaan: b tel onische hulpdiensten: informatieverstrekking, advisering en dienstverlening als eerste opvang aan personen bij: – verwerking van gebeurtenissen en omstandigheden die ingrijpen in hun leven; c f iom-hulpverlening: ambulante hulpverlening aan vrouwen en mannen op het gebied van zwangerschap, ouderschap, seksueel geweld, adoptie en/of kindafstand; en/of – verstoorde of onvoldoende aanwezige relaties tussen mensen en hun sociale omgeving; 249 van 347 Pagina 248

Pagina 250

Heeft u een publicatie, onlinebook of esportbladen? Gebruik Online Touch: magazine naar een online publicatie omzetten.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication