W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 B Instellingen die (nagenoeg) uitsluitend ondersteunende diensten verlenen aan c.q. activiteiten verrichten ten behoeve van de hiervoor onder A.1 t/m 10 bedoelde instellingen, op voorwaarde dat deze diensten c.q. activiteiten bestaan uit: – beleidsontwikkeling, -vernieuwing en -advisering; – kwaliteitsontwikkeling, -bewaking en deskundigheidsbevordering; – onderzoek, documentatie en informatie; – managementondersteuning; – ondersteuning en advisering op het gebied van financieel-economische, administratieve, automatiserings-, juridische, public relations en personeelsaangelegenheden. C Instellingen die geheel of ten dele worden gefinancierd op grond van de door de minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid getroffen Regeling subsidiëring samenwerkingsverbanden en gezamenlijke rechtspersoon minderheden (Stc. 1999, 183, laatstelijk gewijzigd bij Stc. 2012,22258). D De navolgende instellingen: – de Stichting Recreatie, gevestigd te Den Haag; – het Nederlands Centrum voor Recreatiewerk, gevestigd te Amersfoort; – het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie, gevestigd te Amsterdam; – de Stichting Veldwerk Nederland, gevestigd te Zwolle; – de Stichting Bonnefooi, gevestigd te Amersfoort; – de Vereniging Landelijke Organisatie Slachtofferhulp (LOS), gevestigd te Utrecht; – de Stichting Joods Maatschappelijk Werk, gevestigd te Amsterdam; – de Stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening De Driehoek, gevestigd te Zwolle; – de Stichting Korrelatie, gevestigd te Utrecht; – de Stichting COGIS, gevestigd te Utrecht; – de Stichting Pelita, gevestigd te Voorburg; – de Stichting Adviesbureau voor priesters en religieuzen, gevestigd te Utrecht; – de Stichting Muhabbat, gevestigd te Nijmegen; – de Stichting Gereformeerd Maatschappelijk Werk Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag; – de Vereniging tot Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK), gevestigd te Amersfoort; – het Leger des Heils, voorzover deze instelling werkzaamheden verricht die tot de werksoort Maatschappelijk Werk behoren; – de Stichting het Veteraneninstituut (SVi), gevestigd te Doorn; – de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen, gevestigd te Apeldoorn; – Stichting De Hezenberg, gevestigd te Hattem; – Stichting Centrum voor Persoons- en Sociale Bedrijfsbegeleiding, gevestigd te Den Haag; – Stichting Centrum voor Dienstverlening te Rotterdam, voor wat betreft het Nachtverblijf Havenzicht, gevestigd te Rotterdam; – Huize Vroemen, gevestigd te Maastricht; – Stichting Spuistraat 10 Advocaten, Amsterdam33; – Stichting Rechtshulp Noord, Leeuwarden1; – Stichting Rechtshulp Midden Advocaten, Utrecht1; – Stichting Halt Nederland, gevestigd te Leiden; – Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden, gevestigd te Den Haag; – Stichting Halt Limburg Noord, gevestigd te Venlo; 33 Met inachtneming van het bepaalde in het Overgangsprotocol inzake de overgang van organisaties vallend onder de Cao Rechtsbijstand naar de werkingssfeer van de Cao Welzijn d.d. 24 juni 2003 (laatstelijk gewijzigd op 13 juni 2007). 251 van 347 Pagina 250

Pagina 252

Heeft u een cursus, i-brochure of digi-publicaties? Gebruik Online Touch: gebruiksaanwijzing digitaal maken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication