W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 – Stichting Halt Oost Brabant, gevestigd te Eindhoven. 1.2A Geheel of gedeeltelijke ontheffing toepassing Cao 1 Als een werkgever tevens valt onder de werkingssfeer van een andere Cao, kunnen Cao-partijen op verzoek van de werkgever de bepalingen van de Cao geheel of gedeeltelijk niet van toepassing verklaren op de arbeidsverhouding tussen een werkgever en (een gedeelte van) de werknemers. De ondernemingsraad moet met het verzoek van de werkgever hebben ingestemd. Er vindt overleg plaats met partijen bij de andere Cao. 2 Om voor een dergelijke ontheffing in aanmerking te komen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: – de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers zijn voldoende gewaarborgd; – de arbeidsvoorwaarden moeten over het algemeen geen mindere aanspraken aan de werknemers verlenen als voor hen zouden voortvloeien uit het van toepassing zijn van deze Cao. 1.3 1 Karakter van de Cao en decentrale toepassing tussen elke werkgever en elke werknemer behoren, worden A-bepalingen genoemd. Het maken van eigen decentrale afspraken hierop is dan ook niet mogelijk. De A-bepalingen in deze Cao worden vetgedrukt weergegeven. De rechten en plichten in deze Cao die tot de kern van de arbeidsverhouding Naast A-bepalingen kent deze Cao ook B-bepalingen. Samen met de A-bepalingen vormt dit een complete Cao. Op ondernemingsniveau kunnen ten aanzien van de B-bepalingen eigen decentrale arbeidsvoorwaarden tot stand komen . In de Cao worden spelregels opgenomen waarbinnen maatwerkafspraken tot stand kunnen komen. Indien geen maatwerkafspraken op decentraal niveau zijn gemaakt op de wijze zoals hieronder beschreven, gelden onverkort de B-bepalingen van deze Cao. 2 3 De decentrale maatwerkafspraken prevaleren boven de boven de B-bepalingen in de Cao binnen de in 1.3. lid 5 gegeven randvoorwaarden. Waar afwijkende afspraken niet zijn toegestaan, is dat in het betreffende artikel aangegeven door middel van vetgedrukte tekst. Dit betreft de volgende onderwerpen: Hoofdstuk 1  Artikel 1.2  Artikel 1.2A  Artikel 1.3  Artikel 1.6.1 Hoofdstuk 2  Artikel 2.1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Ontheffing Karakter en decentrale toepassing Verstrekking en inzage Cao Arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst 252 van 347 Pagina 251

Pagina 253

Voor sportbladen, online studiegidsen en handleidingen zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw PDF-en.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication