W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Hoofdstuk 4  Artikel 4.2 Hoofdstuk 9  Artikel 9.1 Hoofdstuk 10  Artikel 10.1  Artikel 10.2 Salaris en (jaarlijkse) uitkeringen Vaststelling van het salaris Arbeidsomstandigheden Pensioen Pensioen Pensioenpremie Hoofdstuk 11 Werkgelegenheid en Sociale Zekerheid  Artikel 11.2  Artikel 11.4  Artikel 11.5 Hoofdstuk 13 Medezeggenschap  Artikel 13.1  Artikel 13.2  Artikel 13.6  Artikel 13.8  Artikel 13.9 Hoofdstuk 14 Bijlage 1 4 Ondernemingsraad (OR) Personeelsvertegenwoordiging (PVT) Instemmingsrecht en ondersteuning Vakbondsverlof Vakbondsfaciliteiten Geschillenregeling (incl. Bijlage 7, Reglement Commissie van Geschillen) Functiematrix en methodiek niveaubepaling overleg tussen: a b 5 Maatwerkafspraken kunnen op twee niveaus worden gemaakt, te weten in werkgever en de bij deze Cao betrokken werknemersorganisaties; werkgever en OR of PVT; alleen waar dit in de tekst wordt aangegeven. maatwerkafspraken tussen in lid 1.3 lid 4 genoemde partijen gelden de volgende voorwaarden: Ten aanzien van het overeenkomen, de looptijd en de beëindiging van a Bij het aangaan van maatwerkafspraken tussen werkgever en werknemersorganisaties is sprake van een maatwerk-Cao.  Deze keuzemogelijkheid is mogelijk voor werkgevers die minstens 50 werknemers in dienst hebben.  De totaliteit van het afwijkende decentrale arbeidsvoorwaardenpakket dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan de centrale Cao.  De decentrale maatwerk-Cao’s moeten worden aangemeld bij het ministerie van SZW.  Binnen één maand na het tot stand komen van de decentrale maatwerkafspraken tussen de in 1.3 lid 4 sub a genoemde partijen, wordt een afschrift van de overeenkomst ter kennisgeving opgestuurd naar het OAW (p/a FCB, Postbus 2103, 3500 GC Utrecht). Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid Overname personeel bij aanbesteding Fusies en reorganisaties Arbocatalogus 253 van 347 Pagina 252

Pagina 254

Interactieve estudiegids, deze catalogus of presentatie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van pdf naar digitaal converteren van digi-lesboeken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication