W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014  Jaarlijks evalueert het OAW de totstandkoming en inhoud van decentrale maatwerk-Cao’s.  Als er bij het afsluiten van een nieuwe landelijke Cao fricties ontstaan met afspraken die op decentraal niveau zijn vastgelegd, overlegt de decentrale werkgever met de vakorganisaties over de consequenties voor de decentrale Cao.  Vanaf de start van het overleg tussen de werkgever en de vakorganisaties, verstrekt de werkgever een werkgeversbijdrage volgens de op dat moment geldende modelregeling van de AWVN. Onderdeel van die maatwerk-Cao zijn in elk geval:  de looptijd van de afspraken;  de toepasselijkheid van de bepalingen (niet vetgedrukte bepalingen) van deze Cao indien er na afloop van de maatwerk-Cao geen nieuwe maatwerk-Cao wordt afgesloten. b Bij het aangaan van maatwerkafspraken tussen werkgever en OR PVT zijn tenminste de bepalingen van de WOR van toepassing; de maatwerkafspraak eindigt op het moment dat de Cao-regeling waarop de eigen regeling betrekking heeft wordt gewijzigd, tenzij partijen de maatwerkafspraak herbevestigen. Op de volgende arbeidsvoorwaarden uit de Cao zijn maatwerkafspraken tussen werkgever, OR of PVT mogelijk:  de werktijdenregeling (artikel 3.2);  kampwerk (artikel 3.5);  de onregelmatigheidstoeslagen (artikel 5.2) voor zover de werkgever minimaal twee van de drie regelingen binnen de instelling toepast;  de verhuiskostenvergoeding (artikel 6.1);  de tegemoetkoming woon/werkverkeer (artikel 6.2);  de reis- en verblijfkostenvergoeding (artikel 6.4);  thuiswerk/telewerken (artikel 6.6);  voeding en inwoning (artikel 6.7);  telefoonkosten (artikel 6.8);  de beoordelingsregeling (artikel 8.3). c 6 De maatwerkafspraken worden schriftelijk vastgelegd en door partijen ondertekend. Elke partij ontvangt een afschrift van de overeenkomst. van de Cao af te wijken. Dit in het kader van een tussen de werkgever en bij deze Cao betrokken werknemersorganisaties overeengekomen Sociaal Plan. Als gebruik wordt gemaakt van deze bepaling en in voor de werknemer ongunstige zin wordt afgeweken van de Cao, meldt de werkgever dit bij het OAW onder toezending van het Sociaal Plan. In afwijking van het in dit artikel gestelde is het mogelijk van de bepalingen 1.4 Looptijd Cao-tekst De Cao is aangegaan voor het tijdvak van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016. De tekst zoals geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 is opgenomen in Bijlage 15 van de Cao 2014of 254 van 347 Pagina 253

Pagina 255

Voor clubbladen, online onderwijsmagazines en rapporten zie het Online Touch CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw PDF's.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication