W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 2016. Overal waar in deze bijlage deze Cao wordt genoemd wordt de tekst van de Cao W&MD 2014 bedoeld. Indien een andere Cao-tekst bedoeld wordt dan staat dit expliciet vermeld. 1.5 Bijlagen, overgangsregelingen en functieboek De bijlagen, overgangsregelingen en het functieboek waarnaar in deze Cao-tekst wordt verwezen vormen één geheel met de Cao en zijn in deze Cao-tekst opgenomen. 1.6 1 Verplichtingen van de werkgever Verstrekking en inzage Cao a De werkgever geeft aan de werknemer op diens verzoek inzage in een digitale uitgave van deze Cao en tevens van elke nieuwe, gewijzigde versie. b De werkgever draagt zorg dat de werknemer die lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kosteloos kan beschikken over de digitale versie van deze Cao en tevens over elke nieuwe, gewijzigde versie. c Vervallen d werknemer inzage in de Cao. e 2 De werkgever geeft tijdens de sollicitatieprocedure aan de beoogde De werkgever draagt er zorg voor dat de werknemer kennis kan nemen van de inhoud van het Functieboek (Bijlage 12). Aansprakelijkheid voor schade a De werkgever verzekert zich voldoende voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade die de werknemer veroorzaakt tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking. b De werknemer die tijdens de arbeidsduur buiten zijn schuld schade lijdt waarvoor de werkgever wettelijk aansprakelijk is, heeft recht op vergoeding van deze schade door de werkgever. Voorwaarde hierbij is dat de werknemer eventuele aanspraken die hij heeft op vergoeding door derden aan de werkgever overdraagt. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor geldelijke schade door loonderving, ter zake waarvan de werknemer aanspraak heeft op een uitkering krachtens een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan wel recht op een uitkering als bedoeld in artikel 11.2 van de Cao. 3 Gedragscode en bevorderen gelijke kansen De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT een gedragscode vast, gericht op: a De bevordering van doorstroom van vrouwen naar hogere functies binnen de instelling. b Het voorkomen binnen de instelling van ongewenst gedrag (agressie, racisme, seksuele intimidatie, leeftijdsdiscriminatie) en het respecteren van ieders levensbeschouwelijke opvattingen. c De bevordering van de arbeidsdeelname van leden van etnische minderheden en arbeidsgehandicapten, onder meer tot uitdrukking komend in een sollicitatiecode. 255 van 347 Pagina 254

Pagina 256

Voor vakbladen, online lesboeken en catalogi zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webwinkel in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication