W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 4 Geheimhouding De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem door zijn functie als werkgever aan persoonlijke gegevens over de werknemer bekend is, tenzij de werknemer toestemming geeft tot het verstrekken van deze persoonlijke gegevens. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. 1.7 1 Verplichtingen van de werknemer Plaats van tewerkstelling of werkgebied en verhuisplicht a De werknemer is verplicht in of nabij de plaats van tewerkstelling te wonen, of in het werkgebied als zo’n werkgebied is aangewezen. b De werknemer kan al dan niet op eigen verzoek een ontheffing krijgen van de genoemde verplichting. c Een verleende ontheffing kan – na overleg met de werknemer en na redelijke termijn – worden ingetrokken als blijkt dat het belang het werk en een goede uitoefening van de functie dat vereisen. 2 een van Tijdelijke wijziging in werkzaamheden, arbeidsduur en werktijden en plaats van tewerkstelling en/of werkgebied Binnen redelijke grenzen en voor zover dat in het belang van het werk of de instelling is, stemt de werknemer – na overleg – in met: a het voor korte tijd verrichten van andere werkzaamheden, die in redelijke mate aansluiten bij zijn functie; b tijdelijke en incidentele wijzigingen van zijn arbeidsduur en werktijden; c tijdelijke wijzigingen in de plaats van tewerkstelling en/of werkgebied. 3 Nevenfuncties a De werknemer verplicht zich geen nevenfuncties te aanvaarden die als strijdig met of schadelijk voor het werk van de werknemer kunnen worden beschouwd. b In geval van twijfel overlegt de werknemer hierover met de werkgever. c Vanaf 1 januari 2013 geldt dat de werknemer aan de werkgever meldt als hij nevenactiviteiten verricht of gaat verrichten. Na overleg tussen werkgever en werknemer informeert de werkgever de werknemer als hij toestemming verleent om de nevenactiviteit te verrichten. De werkgever geeft geen toestemming als deze werkzaamheden strijdig of onverenigbaar zijn met de belangen van de werkgever. 4 Niet toegestane handelingen a Het is de werknemer verboden direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de werkgever uit te voeren aannemingen of leveringen. Ook mag de werknemer niet middellijk of onmiddellijk geschenken, beloningen of provisie aannemen of vorderen, noch mag hij erfenissen of legaten aanvaarden van personen met wie hij uitsluitend door zijn functie in aanraking komt. 256 van 347 Pagina 255

Pagina 257

Scoor meer met een e-commerce shop in uw presentaties. Velen gingen u voor en publiceerden lesboeken online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication