W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 b Tenzij door de werkgever uitdrukkelijk toestemming is verleend, is het de werknemer verboden: 1 geld of goed toebehorend aan cliënten/bewoners/pupillen als geschenk of in bruikleen te aanvaarden, te kopen, te verkopen, te laten verkopen of te belenen; 3 persoonlijke diensten te laten verrichten door cliënten/ bewoners/pupillen en personen in dienst van de werkgever; 4 goederen van de werkgever te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. 5 Geheimhouding a De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in zijn functie en beroep ter kennis komt, voor zover die verplichting er vanzelfsprekend uit volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting blijft na beëindiging van het dienstverband gelden. b De verplichting tot geheimhouding geldt niet tegenover personen die medeverantwoordelijk zijn voor een goede vervulling van de functie van de werknemer. Ook geldt de verplichting niet tegenover personen van wie de medewerking hierbij nodig is, wanneer deze personen zelf tot geheimhouding verplicht zijn of zich dienen te verplichten. 6 Beheer over goederen werkgever a De werknemer beheert goederen die door de werkgever aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, zorgvuldig. b De werknemer kan slechts worden verplicht tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van door de werkgever geleden schade, voor zover deze schade is ontstaan door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de werknemer. c De verplichting zoals bedoeld in lid b van dit artikel kan alleen worden opgelegd nadat de werknemer hierover is gehoord, waarbij hij zich kan laten bijstaan door een raadsman. 2 geld of goed toebehorend aan de werknemer/werkgever beschikbaar te stellen of te verkopen aan cliënten/bewoners/pupillen of borgtocht aan pupillen te verlenen; 257 van 347 Pagina 256

Pagina 258

Heeft u een onderwijscatalogus, digitaal bladeren of digi spaarprogramma? Gebruik Online Touch: sportblad naar een digitale publicatie converteren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication