W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 2 2.1 1 2 3 Arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer wordt schriftelijk aangegaan en gewijzigd. Een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde of bepaalde tijd. Artikel 7:668a BW is van toepassing op alle arbeidsovereenkomsten met uitzondering van de in lid 4 van dit artikel genoemde leerarbeidsovereenkomst (zie Bijlage 8). Voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd onbeperkt worden verlengd, telkens voor de duur van maximaal een jaar. 4 In afwijking van artikel 7:668a BW wordt met de leerling-werknemer die een opleiding volgt in het kader van de beroepsbegeleidende leerweg of een duale leerroute een leerarbeidsovereenkomst aangegaan voor de duur van de opleiding. Eventueel wordt deze leerarbeidsovereenkomst opleiding (tussentijds) beëindigd wordt, de leerovereenkomst tijd voor de duur van maximaal één jaar. De leerarbeidsovereenkomst wordt aangegaan met de intentie de leerling-werknemer die met goed gevolg de opleiding afrondt aan zich te binden door een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. De leerarbeidsovereenkomst eindigt als de voorafgegaan door een leerarbeidsovereenkomst voor bepaalde met de opleiding eindigt of de opleiding met goed gevolg wordt afgerond. 2.2 1 2 3 Geneeskundig onderzoek Als een (aanstellings-)keuring volgens de Wet op de Medische Keuringen mogelijk is, kan de werkgever de werknemer hiertoe verplichten. De werknemer van veertig jaar of ouder wordt op zijn verzoek eenmaal per twee jaar in de gelegenheid gesteld een algemeen geneeskundig onderzoek te laten verrichten door een huisarts. De kosten van deze keuring of onderzoeken komen voor rekening van de werkgever. Reis- en verblijfkosten worden vergoed volgens de ondernemingsregeling voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig artikel 6.4 van de Cao. 2.3 1 2 3 4 5 2.4 Detachering De instelling waarbij detachering plaatsvindt, kan niet treden in de rechten en plichten van de instelling waarmee de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft afgesloten, tenzij dit is overeengekomen in de detacheringovereenkomst. Er is sprake van detachering als twee instellingen overeenkomen dat een werknemer die in dienst is van de ene instelling zijn functie gaat uitoefenen in de andere instelling. Voor detachering is altijd de instemming van de werknemer nodig. Een detacheringovereenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan. Een gewaarmerkt afschrift van de detacheringovereenkomst wordt aan de arbeidsovereenkomst van de werknemer gehecht. Minimum-maximum overeenkomst ARBEIDSOVEREENKOMST 258 van 347 Pagina 257

Pagina 259

Voor magazines, online catalogi en tijdschriften zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw uitgaves.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication