W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 Er is sprake van een minimum-/maximumovereenkomst als in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd hoeveel uren een werknemer minimaal werkt of als in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd hoeveel uren een werknemer minimaal en maximaal per week werkt. Het verschil bedraagt niet meer dan tien uur per week. 2.5 1 Einde van de arbeidsovereenkomst Het dienstverband eindigt: a met wederzijdse instemming op het door werkgever en werknemer overeengekomen tijdstip; b door het verstrijken van de termijn, waarvoor de arbeidsovereenkomst is aangegaan; c dit artikel is bepaald ten aanzien van opzegging en met nakoming van een opzegtermijn van ten minste twee maanden. 7:672 BW of artikel XXI van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid een langere opzegtermijn verplicht is; d door eenzijdige beëindiging tijdens de proeftijd zoals bedoeld in 7:676 BW; f door opzegging door werkgever of werknemer, gelet op wat in het tweede lid van Dit tenzij op grond van artikel artikel 7:652 en e door ontslag op staande voet wegens dringende redenen voor werkgever of werknemer volgens de bepalingen van artikel 7:678 en 7:679 BW; g op het tijdstip waarop van het recht op de overbruggingsuitkering volgens de pensioenregeling van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gebruik wordt gemaakt, tenzij werknemer en werkgever in onderling overleg schriftelijk anders overeenkomen. De werknemer die gebruik wil maken van de overbruggingsuitkering dient dit uiterlijk drie maanden voorafgaand aan de gewenste ingangsdatum aan zijn werkgever te van rechtswege op de dag voorafgaand aan de dag waarop de werknemer de AOWgerechtigde leeftijd bereikt, waarbij de bepaling uit artikel 2.1 lid 3 van toepassing is; h door overlijden van de werknemer; i j melden. Werkgever en werknemer overleggen uiterlijk drie maanden voor de datum waarop de werknemer gebruik wenst te maken van de overbruggingsuitkering over de vraag of het dienstverband bij ingang van de overbruggingsuitkering ook daadwerkelijk eindigt; door ontbinding door de rechter op grond van artikel 7:685 of 686 vanwege gewichtige redenen of vanwege wanprestatie; door vervroegde uittreding van de werknemer overeenkomstig Bijlage 9.4 van de Cao; k op de eerste dag van de volgende kalendermaand, in het geval dat werkneemster de arbeidsovereenkomst in verband met haar te beëindigen en dit schriftelijk uiterlijk 6 weken na werkgever heeft medegedeeld. 2 a Opzegging gebeurt schriftelijk en beargumenteerd. b De opzegtermijn gaat in op de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de opzegging. 2.6 1 Overlijden van de werknemer Na het overlijden van de werknemer wordt, naast de uitbetaling van het salaris en de een bevalling wenst de bevalling aan de BW 259 van 347 Pagina 258

Pagina 260

Heeft u een catalogus, ibrochure of digitale gidsen? Gebruik Online Touch: PDF digitaal op uw website plaatsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication