W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 c Voordat de werkgever overgaat tot schorsing zal hij de werknemer d e of doen horen, althans daartoe behoorlijk oproepen. De werknemer heeft het recht zich door een raadsman te laten bijstaan. Gedurende de schorsing behoudt de werknemer het recht op salaris. Blijkt de schorsing ongegrond te zijn, dan wordt de werknemer door werkgever gerehabiliteerd. Dit wordt schriftelijk aan de werknemer meegedeeld of bevestigd. Indien de werknemer zich laten bijstaan door een raadsman komen de kosten in dit voor rekening van de werkgever. f De werknemer kan de werkgever verzoeken het bepaalde in lid e dit artikel ook ten aanzien van derden die door de werkgever op g Het niet rehabiliteren van de werknemer en het niet tijdig schriftelijk mededelen of bevestigen van zijn rehabilitatie indien het vermoeden dat tot schorsing heeft geleid niet juist blijkt te zijn, kunnen voor de werknemer een grond opleveren voor onmiddellijke beëindiging, bedoeld in artikel 7:679 BW. hoogte zijn gesteld toe te passen. De werkgever is verplicht dit verzoek in te willigen. 2 Op non-actiefstelling a De werkgever kan de werknemer voor een periode van hoogstens horen de heeft geval van de zoals twee weken op non-actief stellen, indien de voortgang van de werkzaamheden – door welke oorzaak dan ook – ernstig wordt belemmerd. Deze termijn kan eenmaal met dezelfde periode worden verlengd. b Het besluit tot op non-actiefstelling alsmede het besluit tot verlenging hiervan wordt door de werkgever zo spoedig mogelijk aan de werknemer meegedeeld, onder vermelding van de redenen waarom de voortgang van de werkzaamheden deze maatregel vereist. c Na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde periode van twee respectievelijk vier weken heeft de werknemer het recht zijn werkzaamheden te hervatten, tenzij inmiddels een ontslagvergunning is aangevraagd of de burgerlijke rechter is verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden. In dat geval kan de werkgever, na de werknemer gehoord te hebben, de op non-actiefstelling telkens met een door hem te bepalen termijn tot het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst bedoelde procedures zijn geëindigd. verlengen. Dit eindigt of de hiervoor d f Op non-actiefstelling geschiedt steeds met behoud van salaris. e De werkgever is verplicht om gedurende de in het eerste lid bedoelde periode(n) van op non-actiefstelling die voorzieningen te treffen die mogelijk zijn om de werkzaamheden te laten hervatten. De op non-actiefstelling kan niet als strafmaatregel worden gebruikt. 261 van 347 Pagina 260

Pagina 262

Heeft u een clubblad, i paper of web clubmagazines? Gebruik Online Touch: brochure digitaal publiceren.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication