W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 3 3.1 1 Arbeidsduur Met ingang van 1 januari 2013 bedraagt de arbeidsduur 1878 uur per jaar bij een volledig dienstverband. Uitgangspunt hierbij is een langjarig gemiddelde. Indien de werknemer dit wenst kan met instemming van de werkgever de omvang van het dienstverband worden verruimd tot maximaal 2086 uur per jaar. De met de arbeidsduur samenhangende arbeidsvoorwaarden worden dan naar evenredigheid verhoogd. 2 3 4 Met ingang van 1 januari 2013 kan de werkgever in overleg met de OR besluiten dat de jaarurensystematiek niet wordt toegepast. De arbeidsduur van de werknemer met een volledig dienstverband bedraagt dan gemiddeld 36 uur per week. Dit aantal uren wordt elk jaar verminderd met de uren verlof van de werknemer. Onder arbeidsduur vallen ook het deelnemen aan direct uit de werkzaamheden voortvloeiende vergaderingen, de reis- en wachttijden die voortvloeien uit de opgedragen werkzaamheden en de reistijd woon-werkverkeer voor zover die meer bedraagt dan gebruikelijk door werkzaamheden buiten de standplaats. 5 6 Alle functies in deze Cao kunnen in beginsel in deeltijd worden vervuld. De werkgever moet de werknemer in staat stellen om in het betreffende kalenderjaar de voor hem voor dat jaar vastgestelde uren te werken. De werkgever en werknemer bekijken eenmaal aan het begin van elk kwartaal de stand van zaken en maken afspraken hoe om te gaan met te veel of te weinig gewerkte uren.34 7 b De werknemer die door zwangerschaps- of bevallingsverlof of door ziekte of arbeidsongeschiktheid als gevolg van zwangerschap of bevalling niet in staat is te werken, valt vanaf aanvang van het zwangerschapsverlof terug op zijn gemiddelde arbeidsduur per week. 3.2 1 Werktijden a De werkgever kan met instemming van de OR of PVT een werktijdenregeling instellen of wijzigen. Als de werkgever geen jaarurensystematiek toepast kan er bij een regeling met een variabele arbeidsduur per werkweek maximaal een negende deel naar boven of naar beneden worden afgeweken van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde werktijden. b In overleg met de individuele werknemer is het mogelijk om grotere afwijkingen dan in 1a van dit artikel genoemd overeen te komen. De werknemer en de werkgever kunnen hier beiden het initiatief toe nemen. a De werknemer die wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid niet in staat is te werken, blijft op de overeengekomen wijze ingeroosterd voor zover en zolang de roosterperiode loopt. Als de roosterperiode eindigt tijdens ziekte of arbeidsongeschiktheid, valt de werknemer terug op zijn gemiddelde arbeidsduur per week. ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN 34 Tot en met 31 december 2012 golden de bepalingen uit art. 3.1 lid 6 van de Cao 2008-2011. 262 van 347 Pagina 261

Pagina 263

Scoor meer met een online shop in uw clubbladen. Velen gingen u voor en publiceerden club bladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication