W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 2 Behoudens als gevolg van een werktijdenregeling die met instemming van de OR of PVT tot stand is gekomen, wijzigen de werktijden van de werknemer alleen indien en voor zover daarover tussen werknemer en werkgever overeenstemming bestaat en wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 3 4 5 6 7 De werkgever dient de vastgestelde individuele werktijden (standaardrooster) van de werknemer tenminste 10 etmalen van tevoren ter kennis te brengen aan de werknemer. In bijzondere omstandigheden kan tussentijds van dit standaardrooster worden afgeweken. Vaststelling van nieuwe en wijziging van bestaande werkroosters vindt plaats na overleg tussen de leidinggevende en de werknemer. Bij de regeling van werktijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de levensbeschouwelijke opvattingen van de werknemer. De werknemer van 55 jaar en ouder wordt op zijn verzoek vrijgesteld van nachtdiensten. De in Bijlage 11.135 geregelde modaliteiten voor de invulling van de arbeidsduur blijven voor de werknemer van kracht, totdat een nieuwe werktijdenregeling wordt ingevoerd met instemming van de OR of PVT. 3.3 Toepassing Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit De in Bijlage 436 vermelde regelingen met betrekking tot de toepassing van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit blijven van kracht totdat met instemming van de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging anders wordt besloten. 3.4 Garantie- en overgangsregeling in verband met het afschaffen van Seniorenverlof De regeling arbeidsduurverkorting oudere werknemers is vervallen per 1 januari 2009. In Bijlage 6 is de garantie- en overgangsregeling in verband met het afschaffen van de arbeidsduurverkorting oudere werknemers opgenomen. 3.5 1 2 3 4 Kampwerk De werkgever kan de werknemer de opdracht geven om een kamp te leiden of te begeleiden dat in het kader van de instelling wordt georganiseerd. Het leiden of begeleiden van een kamp kan maximaal voor een van 14 dagen aan de werknemer worden opgedragen. aaneengesloten periode Wordt aan de werknemer het leiden of begeleiden van verschillende kampen opgedragen, dan is de werkgever verplicht om tussen het einde en het begin van deze verschillende kampperioden te zorgen voor een onderbreking van 7 dagen. De werknemer heeft recht op 4 uur verlof met behoud van salaris voor iedere dag dat hij belast is met de leiding of begeleiding van een kamp. Voor de toepassing hiervan wordt een gedeelte van een dag beschouwd als een volledige dag. Deze regeling doet niets af aan het 35 Bijlage 11.1 is identiek aan de tekst uit art. 9.3 van de Cao 2007-2008. 36 Bijlage 4 is identiek aan de tekst uit art. 9.5, leden 1 t/m 3 onder e van de Cao 2007-2008. 263 van 347 Pagina 262

Pagina 264

Interactieve online relatiemagazine, deze uitgave of nieuwsbrief is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online zetten van digitale publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication