W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 weken dient de werkgever een register bij te houden conform de regels in het Arbeidstijdenbesluit. 7 Een werknemer die niet instemt met het verrichten van arbeid gedurende ten hoogste 60 uren per week mag hiervan – met uitzondering van het geval dat deze werknemer minder compensatie dan voorheen ontvangt voor de slaapdiensten die de werknemer niet meer verricht als gevolg van het onthouden van diens instemming – geen nadeel ondervinden. 8 Met toepassing van artikel 4.8:1 lid 4 van het Arbeidstijdenbesluit organiseert de werkgever de arbeid zodanig, dat de werknemer vóór en na een dienst die een slaapdienst bevat een onafgebroken rusttijd heeft van ten minste 11 uren, welke rusttijd één maal in elke aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren mag worden ingekort tot ten minste 8 uren. 3.7 1 Bereikbaarheidsdiensten Dit artikel en de bepaling in artikel 5.4 geldt alleen voor de werknemer die zich in opdracht van de werkgever gedurende een bepaalde periode in zijn vrije tijd bereikbaar houdt, voor het ontvangen van spoedopdrachten van onvoorziene aard, én a die de functie van maatschappelijk werker vervult in dienst van de werkgever van een instelling voor maatschappelijk werk, zoals omschreven in artikel 1.2 A.6 sub e en f van de Cao; b die in dienst is van een werkgever van een instelling voor alleenstaande (aanstaande) ouders en hun kind(eren) (Fiom-tehuis); c 2 van wie de arbeid bestaat uit het controleren van het technisch het zo nodig repareren van installaties of van andere toestellen of apparaten. De in lid 1 bedoelde bepaalde periode kan maximaal 7 etmalen in 28 achtereenvolgende dagen bedragen, waarbij de werknemer maximaal gedurende 28 uren in 56 achtereenvolgende dagen arbeid in bereikbaarheidsdienst mag verrichten. 3.8 1 Vier dagen werken in plaats van vijf De in Bijlage 11.1 geregelde modaliteiten voor de invulling van de arbeidsduur blijven voor de werknemer van kracht, totdat een nieuwe werktijdenregeling wordt ingevoerd met instemming van de OR of PVT. Tot die tijd blijven voor wat betreft de vormgeving en invulling van de gemiddeld 36-urige werkweek de in Bijlage 11.1 genoemde modaliteiten van kracht. 2 De werknemer met een volledig dienstverband die doorgaans op vaste tijden werkzaam is, kan in afwijking van Bijlage 11.1 de werkgever verzoeken zijn werkzaamheden te verrichten in 36 uur per week, verdeeld over 4 dagen waarop gedurende 9 uur werkzaamheden worden verricht. 3 Uitwerking van deze werktijdmodaliteit: Als de werknemer gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van het werken van 4 dagen van 9 uur, dient hij dit schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. De werkgever kan het verzoek van de werknemer slechts afwijzen als het verzoek niet verenigbaar is met zwaarwegende bedrijfseconomische of organisatorische belangen of bedrijfssociale argumenten. De werkgever stelt de werknemer hiervan schriftelijk en beargumenteerd op de hoogte. De overeengekomen afspraken worden schriftelijk vastgelegd. De keuze die de werknemer maakt functioneren en 265 van 347 Pagina 264

Pagina 266

Voor flyers, online archief en presentaties zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een webshop in uw boeken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication