W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 7 7.1 1 7.2 1 Aantal vakantie uren De werknemer met een volledig dienstverband (36 uur) heeft per kalenderjaar recht op 144 uur wettelijk en 26 uur bovenwettelijk vakantieverlof. vakantieverlof Het vakantieverlof moet in de regel in het desbetreffende kalenderjaar worden opgenomen, tenzij werkgever en werknemer in overleg besluiten daarvan af te wijken. De tijdstippen van aanvang en einde van de vakantie worden door de werkgever tijdig in overleg met de werknemer bepaald, met dien verstande dat de vakantie ten minste twee aaneengesloten weken bedraagt. 2 3 4 Bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid bouwt de werknemer zowel het wettelijk als het bovenwettelijk verlof volledig op.40 Voor zowel het wettelijk als het bovenwettelijk vakantieverlof geldt dat indien de werknemer tijdens (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vakantie opneemt, het vakantieverlof over de volledige omvang van de arbeidsduur wordt afgeschreven van het vakantieverloftegoed. De werknemer die een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is (geweest) heeft een evenredige aanspraak op vakantie, waarbij voor het bovenwettelijk verlof afronding op hele uren ten gunste van de werknemer plaatsvindt. 7.3 1 2 3 7.4 1 vakantieverlof bij einde dienstverband Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst overleggen werknemer en werkgever over de opname van het resterende vakantieverlof. Indien de werknemer het hem toekomende vakantieverlof niet geheel heeft kunnen opnemen, zullen de resterende vakantierechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. Teveel genoten vakantieverlof zal bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden verrekend. Feestdagen De werknemer heeft, naar rato van het dienstverband, recht op verlof met behoud van salaris op de navolgende dagen, voor zover deze niet op een zaterdag of zondag vallen: - nieuwjaarsdag - tweede paasdag - Koningsdag - 5 mei - Hemelvaartsdag 40 Tot en met 31 december 2012 golden de bepalingen van lid 2 en lid 3 van art. 7.2 uit de Cao 2008-2011, in plaats van de hier opgenomen bepalingen in lid 2 en lid 3. VERLOF 279 van 347 Pagina 278

Pagina 280

Interactieve web studiegids, deze artikel of onderwijs magazine is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het van papier naar digitaal converteren van digitale whitepapers.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication