W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 - tweede pinksterdag - eerste en tweede kerstdag De feestdagen omvatten een tijdvak van 24 uur, te beginnen om 0.00 uur op de betrokken dag. 2 Berekening feestdagverlof41 a Voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar wordt vastgesteld welke feestdagen op maandag tot en met vrijdag vallen en hoeveel feestdagverlof dit betekent. Het feestdagverlof bedraagt 7,2 uur per feestdag. Voor werknemers met een parttime dienstverband wordt het aantal uren naar rato berekend. b Als een werknemer feestdagverlof opneemt, dan wordt afgeschreven het aantal uren verlof dat de werknemer normaal gesproken op die dag zou hebben gewerkt. Als de werknemer op een feestdag werkt, dan wordt geen verlof afgeschreven. 3 De werknemer die voor de viering van een niet-christelijke feest- of gedenkdag tijdig daartoe een verzoek indient zal – voor zover de bedrijfsomstandigheden dit toelaten – op die dag niet te hoeven werken. De werkgever bepaalt na overleg met de werknemer of dit wordt gerealiseerd via: - - - vrij volgens rooster; het opnemen van een vakantiedag; buitengewoon verlof met of zonder behoud van salaris. 7.5 1 Buitengewoon verlof Tenzij de te verrichten werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever daartegen verzetten, heeft de werknemer recht op buitengewoon verlof met behoud van salaris op het hieronder genoemde aaneengesloten aantal werkdagen, als en voor zover werkverzuim onvermijdelijk is. a b bij zijn huwelijk, of bij de registratie van zijn partner in de zin van de Wet op de Partnerregistratie: 3 dagen c bij overlijden van bloed- of aanverwanten: - - 4 dagen bij het overlijden van de onder artikel 7.7.3 eerste lid bedoelde personen; d de werknemer heeft in verband met de adoptie van een kind recht op verlof conform artikel 3.2 van de Wet Arbeid en Zorg. 2 3 2 dagen bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de tweede graad en ten hoogste één dag bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de derde of vierde graad; Als de werknemer belast is met de regeling van de begrafenis, crematie en/of nalatenschap, worden ten hoogste 4 dagen verleend; In alle andere bijzondere gevallen kan de werkgever, indien hij oordeelt dat hiertoe aanleiding bestaat, buitengewoon verlof met of zonder behoud van salaris verlenen voor een van geval tot geval beperkte tijdsduur. De werkgever is gehouden een afwijzing van een verzoek om buitengewoon verlof schriftelijk en gemotiveerd aan de werknemer mede te delen. bij zijn ondertrouw, of bij het passeren van zijn notariële samenlevingsovereenkomst: 1 dag 41 Tot en met 31 december 2012 gold in plaats van het hier opgenomen lid 2 de bepalingen van art. 7.4 lid 2 van de Cao 2008-2011. 280 van 347 Pagina 279

Pagina 281

Interactieve internet boek, deze spaarprogramma of drukwerk is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal bladerbaar maken van e-relatiemagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication