W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 7.6 Levensloopverlof Als de werknemer die levensloopverlof opneemt tijdens zijn verlof zijn pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk vrijwillig voortzet, betaalt de werkgever het werkgeversaandeel, geheel of gedeeltelijk, in de pensioenpremie. 7.7 Werk en privé 7.7.1 Wettelijke verlofregelingen De werknemer kan gebruik maken van verschillende vormen van betaald of onbetaald verlof. Deze verlofregelingen zijn wettelijk bepaald: - zwangerschaps- en bevallingsverlof - adoptieverlof - calamiteiten– en ander kortdurend verlof - kraamverlof Met uitzondering van calamiteitenverlof dienen deze verlofvormen vooraf schriftelijk en tijdig bij de werkgever te worden aangevraagd. Voor ouderschapsverlof geldt daarbij een aanvraagtermijn van minimaal 2 maanden. 7.7.2 Ouderschapsverlof In afwijking van en in aanvulling op hoofdstuk 6 van de Wet Arbeid en Zorg gelden voor de werknemer die van het recht op ouderschapsverlof gebruik wil maken onderstaande bepalingen. 1 2 3 Het maximum aantal uren van het verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met 26. Vervallen Als de werknemer gebruikmaakt van de verlofregeling: a Wordt gedurende maximaal twaalf maanden van het verlof over de opgenomen verlofuren 40% van het salaris betaald, tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. b Indien het verlof wordt opgenomen in maximaal 6 periodes van ten minste één maand binnen een periode van 12 maanden: - en de werknemer legt deze periodes vooraf vast, dan wordt de hoogte van de vergoeding bepaald volgens sub a van dit lid. - Als de werknemer vooraf de periodes niet vastlegt, ontvangt de werknemer voor het opgenomen verlof een vergoeding van 10% van het salaris, tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. 4 5 De vergoeding bij ouderschapsverlof wordt minimaal berekend op basis van een voltijd bruto salaris van € 2.181,–. Als de werknemer tijdens het verlof besluit tot wijziging van de verlofduur wordt over de gehele verlofperiode een correctie toegepast, in overeenstemming met lid 3. 281 van 347 Pagina 280

Pagina 282

Interactieve digitale archief, deze verenigingsblad of editie is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal publiceren van internet gidsen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication