W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 6 Als de werknemer de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek beëindigt, tijdens of binnen 6 maanden na het einde van het betaalde ouderschapsverlof, dan betaalt hij het doorbetaalde salaris over het ontvangen ouderschapsverlof aan de werkgever terug. Dit is niet het geval wanneer de werknemer ontslag neemt nadat de werkgever zijn verzoek om de arbeidsduur aan te passen aan de arbeidsduur tijdens het ouderschapsverlof heeft geweigerd. 7 8 9 Bij vrijwillige voortzetting door de werknemer van de pensioenopbouw tijdens dit ouderschapsverlof, betaalt de werkgever het werkgeversaandeel in de pensioenpremie gedurende een periode van maximaal 12 maanden per kind. De werknemer bouwt geen vakantieverlof op over de uren dat hij ouderschapsverlof geniet. De in artikelleden 3 tot en met 5 genoemde vergoeding wordt meegenomen bij de berekening van de vakantietoeslag (artikel 4.7) en de eindejaarsuitkering (artikel 4.8). 7.7.3 Zorgverlof 1 In afwijking van en in aanvulling op het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Wet Arbeid en Zorg heeft de werknemer recht op kortdurend zorgverlof voor de in verband met ziekte van zijn echtgenoot, ouders, stiefouders, schoonouders, pleegouders, kinderen, stief-, pleeg- of aangehuwde kinderen overeenkomstig de volgende bepalingen: a het verlof bedraagt in elke periode van twaalf achtereenvolgende maanden ten hoogste 1,4 maal de arbeidsduur per week; b over de opgenomen uren wordt het salaris volledig doorbetaald. 2 De werknemer heeft recht op langdurend zorgverlof voor de verzorging van een persoon, zoals genoemd in artikel 5.9 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZ), die levensbedreigend ziek is, overeenkomstig de volgende bepalingen: a Vervallen b Het maximum aantal uren van het verlof wordt bepaald door de gemiddelde arbeidsduur per week van de werknemer te vermenigvuldigen met 13. c Over de opgenomen verlofuren wordt 40% van het salaris doorbetaald. Dit tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. d De vergoeding bij zorgverlof wordt minimaal berekend op basis van een voltijd bruto salaris van € 2.181,–. e f Bij vrijwillige voortzetting door de werknemer van de pensioenopbouwtijdens het zorgverlof, betaalt de werkgever het werkgeversaandeel in de pensioenpremie. Het verlof per week wordt opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden en bedraagt hoogstens de helft van de arbeidsduur per week. g De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt hiermee in, tenzij gewichtige redenen het hem onmogelijk maken. Het onder sub b bepaalde blijft echter onverminderd gelden. h Over de uren dat de werknemer zorgverlof geniet wordt vakantieverlof opgebouwd. i Het onder sub c, d en e bepaalde geldt slechts gedurende een periode van maximaal 6 maanden. noodzakelijke verzorging 282 van 347 Pagina 281

Pagina 283

Scoor meer met een webwinkel in uw boeken. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs magazines online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication