W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 8 8.1 1 EMPLOYABILITY Scholingsbeleid en loopbaanbeleid De werkgever stelt met instemming van de OR of PVT een plan op waarin de scholings- en loopbaanmogelijkheden alsmede studiefaciliteiten van de werknemers zijn opgenomen. Dit plan is gericht op het huidige en het toekomstige functioneren van de werknemers binnen en buiten de instelling. Tevens is het plan van groot belang voor de arbeidsmarktfitheid van werknemers en alsmede van een goede uitvoering van het gestelde in artikel 11.5 van deze Cao. Het plan omvat in ieder geval de volgende onderwerpen: a welke (categorieën) werknemers in aanmerking komen voor een loopbaangesprek met een door de werknemer, met instemming van de werkgever, gekozen deskundige; b welke mogelijkheden de werkgever biedt ter bevordering van doorstroming naar hogere functies; c welk budget jaarlijks minimaal beschikbaar is voor opleidingen en loopbaanbeleid; d welke studiefaciliteiten – al dan niet op verzoek van de werknemer – worden verleend; e op welke wijze wordt omgegaan met de zogeheten erkenning van verworven competenties (EVC), die binnen en buiten de organisatie kunnen zijn opgedaan; f op welke wijze het opdoen van informele leerervaringen wordt georganiseerd; g het opstellen van een portfolio of arbeidsmarktpaspoort voor de de aanvraagprocedure; de verlofmogelijkheden; werknemer. Met betrekking tot het verlenen van studiefaciliteiten wordt in ieder geval het volgende geregeld: – – – – de kostenvergoeding en eventuele terugbetalingsverplichting; 2 de omstandigheden waaronder in individuele gevallen kan worden afgeweken. Partijen zullen de uitvoering van het in het eerste lid genoemde plan voortdurend stimuleren en ondersteunen. Doelstelling is om de werkgever en de werknemer concreet te ondersteunen bij het verhogen van de arbeidsmarktfitheid van de werknemer. De ondersteuning wordt op een zodanige wijze in instrumenten vormgegeven dat de werknemer van een passend ondersteuningsaanbod gebruik kan maken. 3 Cao-partijen erkennen het belang van ethiek, ter bevordering van de verdere professionalisering in de sector. Partijen bevelen werkgevers aan om binnen het scholingsbeleid een aanbod te doen aan werknemers dat gericht is op het versterken van hun professionele competentie, zoals intervisie, supervisie, studiemomenten, gastsprekers, casusbesprekingen onder leiding van een ethicus. 8.2 Bijscholing De werknemer is verplicht die bijscholingsactiviteiten te volgen die in overleg met zijn werkgever aangewezen worden als noodzakelijk voor de uitoefening van zijn functie. Deze bijscholingsactiviteiten 283 van 347 Pagina 282

Pagina 284

Voor mailings, online club bladen en handleidingen zie het Online Touch beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubmagazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication