W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 11 11.1 Vervallen 11.2 1 ZEKERHEID WERKGELEGENHEID EN SOCIALE Betaling tijdens arbeidsongeschiktheid Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder laatstgenoten salaris: a het salaris dat de werknemer ontvangt op het moment dat de in lid 2 genoemde verhindering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling is ontstaan, vermeerderd met b overige loonbestanddelen volgens het dagloonbesluit van de ZW en de WAO of de WIA. De hoogte van deze loonbestanddelen wordt op maandbasis gemeten over een periode van drie maanden voorafgaand aan de maand waarin de in lid 2 genoemde verhindering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling is ontstaan. Bijstellen van het laatstgenoten salaris vindt plaats als het maandsalaris verandert door toepassing van artikel 4.4 of door aanpassing van het maandsalaris aan de algemene loonontwikkeling van de Cao. 2 De werknemer, die wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of bevalling geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bedongen arbeid te heeft voor de duur hiervan, zolang de arbeidsovereenkomst doorbetaling van zijn laatstgenoten salaris tot een Voor de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, gelden de wettelijke regels met betrekking tot de loondoorbetaling tijdens ziekte. - 100% tijdens de eerste tot en met de twaalfde maand; - 70% tijdens de dertiende tot en met de vierentwintigste maand. percentage van: 3 a bevalling, zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt, recht op doorbetaling van zijn laatstgenoten salaris tot een percentage van De werknemer heeft voor de duur van de in lid 2 bedoelde verhindering wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, zwangerschap of 85% tijdens de dertiende tot en met de vierentwintigste maand indien hij een van de volgende activiteiten verricht:  het uitvoeren van op re-integratie gerichte werkzaamheden in het kader van een re-integratieplan; b Indien de werknemer in het kader van zijn re-integratie meer dan 85% van zijn gemiddelde arbeidsduur werkt, dan ontvangt hij een gelijk percentage van zijn laatstgenoten salaris.  het volgen van scholing/training gericht op werkhervatting;  het aanvaarden van een (tijdelijk) lager gesalarieerde functie (al dan niet bij de eigen werkgever), tenzij het salaris behorend bij deze functie hoger is dan de hiervoor in dit lid bedoelde loondoorbetaling tijdens de dertiende tot en met de vierentwintigste maand. 4 De werknemer die na 1 januari 2006 in het kader van de WIA, eerder dan na de gebruikelijke wachttijd een uitkering volgens de regeling Inkomensvoorziening voortduurt, recht op verrichten, 288 van 347 Pagina 287

Pagina 289

Voor clubmagazines, online reisgidsen en onderzoeksrapporten zie het Online Touch content management system systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw catalogi.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication