W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 HOOFDSTUK 12 12.0 Werkkostenregeling Dit hoofdstuk (deze bepalingen) is (zijn) niet verplicht voor werkgevers die in 2014 de werkkostenregeling hanteren indien zij door onverkorte toepassing van de bepalingen de forfaitaire ruimte in het kader van de werkkostenregeling overschrijden. 12.1 1 Inwisselen van arbeidsvoorwaarden De werknemer kan de in artikel 12.2.1 van deze regeling genoemde arbeidsvoorwaarden, de tijd- en geldbronnen, inwisselen tegen de in artikel 12.2.2 genoemde tijd- en gelddoelen. Wordt een bron ingewisseld tegen een doel, dan moeten de waarde van de bron en die van het doel gelijkwaardig aan elkaar zijn, tenzij anders is bepaald. 2 Wenst de werknemer gebruik te maken van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, dan dient hij vóór 1 oktober van ieder kalenderjaar schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken welke bronnen hij in het volgende kalenderjaar wil inwisselen tegen welke doelen. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging afwijken van de datum als bedoeld in de vorige zin. Hierop is een uitzondering: in het geval de werknemer arbeidsvoorwaarden wil inwisselen in ruil voor het afdragen van de vakbondscontributie, dient dat voor 1 december van het lopende jaar worden aangegeven. 3 De werkgever beslist binnen drie maanden of hij instemt met het verzoek van de werknemer. De werkgever kan het verzoek slechts afwijzen als het verzoek niet verenigbaar is met zwaarwegende bedrijfseconomische of -organisatorische belangen of bedrijfssociale argumenten. De werkgever stelt de werknemer schriftelijk en beargumenteerd op de hoogte KEUZEMOGELIJKHEDEN van zijn beslissing. De keuze die de werknemer maakt, geldt – tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen en voor zover niet in strijd met het bij of krachtens wet bepaalde – voor de duur van een kalenderjaar. Gedurende deze periode kan de keuze door de werknemer noch door de werkgever worden gewijzigd. 4 12.2 1 De werkgever is verplicht de werknemer te wijzen op de gevolgen van de door de werknemer te maken keuze(n). Bronnen en doelen De arbeidsvoorwaarden die de werknemer kan inwisselen zijn de volgende tijdbronnen: a de jaarlijkse vakantie-uren voor zover deze het aantal uren van het wettelijk vakantieverlof overstijgen; c b de extra uren als bedoeld in Bijlage 11.1 inzake compensatie-uren, met een maximum van 4 uur per week; de uren op grond van Bijlage 6 (overgangsregeling seniorenverlof), met een maximum van 50 uur per jaar voor de doelen geld, aanvullende pensioenaanspraken of fiets; d de op grond van artikel 5.4 toegekende uren (bereikbaarheidstoeslag); 295 van 347 Pagina 294

Pagina 296

Scoor meer met een online shop in uw clubmagazines. Velen gingen u voor en publiceerden gidsen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication