HOOFDSTUK 5 5.1 INLEIDING Cao partijen willen werkgevers en werknemers een grote mate van vrijheid geven in het maken van afspraken over arbeidstijden. Afspraken over het gemiddeld aantal te werken uren per week en de tijdstippen waarop het werk moet worden uitgevoerd, geven de werkgever de mogelijkheid tot afspraken te komen die passen bij de specifieke kenmerken van de bedrijfsvoering. En het geeft werknemers de mogelijkheid tot afspraken te komen over arbeidstijden die het mogelijk maken om werk te combineren met andere bezigheden. 5.2 ARBEIDSDUUR EN JAARURENSYSTEMATIEK A De gemiddelde arbeidsduur bedraagt 1878 uur op jaarbasis bij een volledig dienstverband. De werkgever en de werknemer kunnen in overleg overeenkomen om de gemiddelde arbeidsduur vast te stellen op 2086 uur op jaarbasis, ofwel gemiddeld 40 uur per week). De met de arbeidsduur samenhangende arbeidsvoorwaarden (zoals verlof en salaris) worden dan naar evenredigheid verhoogd. Alle functies in de Cao kunnen in beginsel in deeltijd worden vervuld. B De vaststelling van het aantal uren waarop daadwerkelijk moet worden gewerkt vindt als volgt plaats. Op de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis worden de volgende elementen in mindering gebracht:  het aantal uren verlof conform art. 5.7 van deze Cao;  het feestdagenverlof conform art. 5.9 van deze Cao;  het aantal uren dat de werknemer ziek of arbeidsongeschiktheid tijdens momenten waarop hij/zij normaliter zou werken (volgens rooster of de gemiddelde arbeidsduur per week);  het aantal uren dat de werknemer door zwangerschaps- en bevallingsverlof niet in staat is te werken (volgens rooster of de gemiddelde arbeidsduur per week);  het aantal uren verlof dat de werknemer vanaf respectievelijk 1 juli 2015 of 1 januari 2016 koopt uit zijn/haar individueel keuzebudget en/of loopbaanbudget. C Op het inplannen van de te werken uren zijn de bepalingen van artikel 5.3 van toepassing. Ook kan de werkgever met instemming van de OR of PVT een werktijdenregeling instellen of wijzigen. De werkgever en de werknemer maken binnen deze kaders in overleg afspraken over de wijze waarop het aantal te werken uren wordt ingepland of ingeroosterd. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende aspecten:  bij de afspraken over werktijden houdt de werkgever zoveel mogelijk rekening met de levensbeschouwelijke opvattingen van de werknemer;  de werknemer van 55 jaar en ouder wordt op diens verzoek vrijgesteld van nachtdiensten;  wijzigingen van het rooster brengt de werkgever tenminste 10 etmalen van te voren ter kennis van de werknemer. ARBEIDSTIJDEN EN VERLOF CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 30 Pagina 29

Pagina 31

Interactieve internet jaarverslag, deze folder of gids is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online op uw website plaatsen van digi-lesboeken.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication