W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 4 Ex artikel 3.349 1 2 ARBEIDSTIJDENBESLUIT TOEPASSING ARBEIDSTIJDENWET EN Partijen bij deze Cao hanteren de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit als basis voor de in deze Cao gemaakte afspraken over de arbeidstijden. De begrippen ‘dienst’, ‘nachtdienst’ of ‘pauze’ hebben in dit artikel dezelfde betekenis als die in de Arbeidstijdenwet, namelijk: – dienst: een aaneengesloten tijdruimte waarin arbeid wordt verricht en die gelegen is tussen twee op grond van deze wet en de daarop berustende bepalingen voorgeschreven opeenvolgende onafgebroken rusttijden; – nachtdienst: een dienst waarin de uren tussen 00.00 uur en 06.00 uur geheel of gedeeltelijk zijn begrepen; – pauze: een tijdruimte van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en waarin de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen arbeid. 3 Bij de inrichting van de werktijden voor werknemers van 18 jaar en ouder wordt de Arbeidstijdenwet toegepast. Hierbij gelden de volgende bepalingen: a Maximum arbeidstijden (structureel): – arbeidstijd per dienst: 10 uur; – arbeidstijd per week: –; – arbeidstijd per 4 weken: gemiddeld 50 uur per week (in totaal 200 uur); – arbeidstijd per 13 weken: gemiddeld 45 uur per week (in totaal 585 uur). b Minimumrusttijden: – dagelijkse rust: 11 uur per 24 uur (1 × per periode van 7 × 24 uur in te korten tot 8 uur); c – wekelijkse rust: 36 uur per periode van 7 × 24 uur of 60 uur per periode van 9 × 24 uur (1 × per 5 weken in te korten tot 32 uur). – als de arbeidstijd per dienst meer bedraagt dan 8 uren, maar niet meer dan 10 uren: 0,75 uur (maximaal op te splitsen in drie delen); Pauze: – als de arbeidstijd per dienst meer bedraagt dan 5,5 uur: 0,5 uur (op te splitsen in 2 × 0,25 uur); – als het gaat om solitaire functies of als de aard van het werk het noodzakelijk maakt dat de werknemer voortdurend bereikbaar is, kan de werkgever een geconsigneerde pauze opleggen. Dit houdt in dat de werknemer tijdens de pauze zijn werkplek of de instelling niet mag verlaten; – als de werkgever een geconsigneerde pauze oplegt, ontvangt de werknemer voor de pauzeperiode een vergoeding op basis van uurloon. d Zondagsarbeid: op zondag wordt geen arbeid verricht, tenzij: – het tegendeel is bedongen en uit de aard van de arbeid voortvloeit; – de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de OR, de PVT of – bij ontbreken daarvan – de belanghebbende werknemer daarmee instemt. De werknemer heeft minimaal recht op 4 vrije zondagen per 13 weken. e Aanvullende regels bij nachtdiensten: – minimale rust na een nachtdienst die eindigt na 02.00 uur: 14 uur; 49 Bijlage 4 is identiek aan de tekst van artikel 9.5, Toepassing Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit, lid 1 tot en met 3 uit de Cao W&MD 2007-2008. 308 van 347 Pagina 307

Pagina 309

Interactieve e-studiegids, deze gids of gebruiksaanwijzing is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online maken van digi weekbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication