W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 8 Ex artikel 2.1 1 ARTIKEL 7:668A BW LID 1, 2 EN 3 Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: a arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van zesendertig maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; b meer dan drie voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 2 3 Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn. Lid 1, onderdeel a en laatste zinsnede, is niet van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan voor niet meer dan drie maanden die onmiddellijk volgt op een tussen dezelfde partijen aangegane arbeidsovereenkomst voor zesendertig maanden of langer. 314 van 347 Pagina 313

Pagina 315

Voor sportbladen, online gidsen en onderwijsmagazines zie het Online Touch CMS beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een web winkel in uw publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication