W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 BIJLAGE 9 9.1 Ex artikel 1.1B A 1 Algemeen De bepalingen van de Cao gelden onverminderd voor een werknemer die op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stb. 1999, 591, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2002, 648) een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever en welke januari 2004. Het salaris wordt vastgesteld op grond van de bepalingen onder B en C. Artikel 11.6 is niet van toepassing op deze werknemers. arbeidsovereenkomst is voortgezet na de beëindiging van deze regeling op 1 2 Ten aanzien van een in- of doorstroombaan gelden voor de werkgever de volgende regels: a Bij het realiseren van een in- of doorstroombaan mag geen sprake zijn van verdringing van een bestaande arbeidsplaats of van invulling van een reeds voorziene arbeidsplaats. Het moet gaan om een extra arbeidsplaats, boven de bestaande werkgelegenheid bij de werkgever die, zonder gebruikmaking van de in lid 1 genoemde regeling, niet tot stand zou zijn gekomen. c De werkgever spant zich in om de werknemer te laten doorstromen naar een reguliere arbeidsplaats. werknemer naar een reguliere arbeidsplaats bevordert. Vast onderdeel van dit plan is in ieder geval de aan wijzing van een begeleider die met de begeleiding van de werknemer is belast. mogelijke doorstroming van de doorstroming d De werkgever beoordeelt de geschiktheid van de werknemer voor naar een reguliere arbeidsplaats. Dit gebeurt via een B 1 2 3 4 5 Beloning Het salaris van de werknemer die een functie vervult die tot stand is gekomen op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen wordt vastgesteld volgens de salaristabel voor ID-werknemers zoals opgenomen onder C. De bedragen in deze salarisschaal worden jaarlijks op 1 januari en op 1 juli verhoogd met de stijging van het Wettelijk Minimum Loon. Bij indiensttreding wordt de werknemer voor zover de Regeling in- en doorstroombanen dit vereist ingeschaald in de laagste periodieknummer van de in C opgenomen salaristabel. Werknemers die een instroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 9 van de in C opgenomen salaristabel. Werknemers die een doorstroombaan vervullen, kunnen doorgroeien tot periodieknummer 13 van de in C opgenomen salaristabel. beoordelingsgesprek dat plaatsvindt ten minste na afloop van het eerste jaar van het dienstverband. OVERGANGSREGELINGEN IN- EN DOORSTROOMBANEN b De werkgever stelt een begeleidingsplan op dat garanties biedt voor een reële training en begeleiding van de werknemer, die de 315 van 347 Pagina 314

Pagina 316

Scoor meer met een webshop in uw flyers. Velen gingen u voor en publiceerden onderwijs catalogussen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication