W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 3 Heeft er in de loop van het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ontslag een aanmerkelijke wijziging plaatsgevonden in de omvang van de werkzaamheden, dan zal, in afwijking van de vorige leden, het gemiddelde salaris over hiervoor genoemd jaar gelden als laatstgenoten salaris. 4 Het OAW kan in bijzondere gevallen op verzoek van de belanghebbende of de werkgever afwijken van het bepaalde in de vorige leden, ten gunste van de belanghebbende. 2 1 Aan de werknemer wordt op zijn verzoek ontslag verleend met recht op een uitkering, zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling, op voorwaarde dat hij op de datum van zijn ontslag: a 61 jaar of ouder is en direct voorafgaand aan de datum van het ontslag een ononderbroken diensttijd heeft van minstens 10 jaren; b jonger is dan 61 jaar en een diensttijd heeft van 40 jaren, waarvan de diensttijd de laatste 10 jaren direct voorafgaand aan de datum van het ontslag ononderbroken moeten zijn geweest. 2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt niet voor de werknemer die als deelnemer in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn gebruik kan (gaan) maken van de Overbruggingsregeling van het PGGM of recht heeft op Flexpensioen van Pensioenfonds Zorg en Welzijn of op een daarmee vergelijkbare regeling. 3 4 3 1 2 4 1 Vanaf 1 januari 2006 gelden de artikelleden 1 en 2 alleen voor werknemers die geboren zijn vóór 1 januari 1949. Indien toepassing van lid 3 voor individuele werknemers leidt tot onevenredig grote nadelen ten opzichte van Pensioenfonds Zorg en Welzijn-deelnemers, zullen na melding partijen bij deze Cao hierover in overleg treden. De belanghebbende heeft recht op een uitkering met ingang van de datum van ontslag. De werkgever kent de uitkering toe op schriftelijke aanvraag door de belanghebbende. De belanghebbende is verplicht binnen twee maanden na zijn verzoek de voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijke gegevens aan de werkgever te overleggen. in 1941 in 1942 in 1943 in 1944 in 1945 in 1946 in 1947 in 1948 De uitkering bedraagt voor de werknemer geboren: 78% 77% 76% 75% 74% 73% 72% 71% na 1948 70% van het laatstgenoten salaris. Dit op voorwaarde dat het bedrag van de uitkering, samen met andere inkomsten uit arbeid, niet lager is dan een bedrag dat op dezelfde wijze is vastgesteld 319 van 347 Pagina 318

Pagina 320

Interactieve enieuwsbrief, deze folder of verenigingsblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online bladerbaar maken van internet club bladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication