W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 9.4 Ex artikel 2.5 lid 1 sub j50 1 Deze regeling verstaat onder: a b c d jonger is dan 61 jaar en een diensttijd heeft van 40 jaren, waarvan de laatste 10 jaren direct voorafgaand aan de datum van het ontslag ononderbroken zijn geweest; belanghebbende: de werknemer aan wie het ontslag zoals bedoeld onder a is verleend; uitkering: de uitkering zoals bedoeld in artikel 4 van deze regeling; - 61 jaar of ouder is en direct voorafgaand aan de datum van het ontslag een ononderbroken diensttijd heeft van minstens 10 jaren; diensttijd: de tijd doorgebracht als werknemer in dienst van een of meer instellingen die materieel onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn vallen. Hiertoe behoort in ieder geval: – de tijd doorgebracht als werknemer in een instelling die valt onder de werkingssfeer van deze of een van de navolgende Cao’s: • • • • • • • • • • • Cao Kinderopvang Cao Jeugdzorg Cao Gezinsverzorging Cao Dagverblijven en Tehuizen voor Gehandicapten Cao Bejaardentehuizen Cao Kruiswerk en Tuberculosebestrijding Cao Thuiszorg Bij de berekening van de diensttijd wordt niet als onderbreking beschouwd: een vrijwillige onderbreking van twee maanden of minder en een onderbreking wegens onvrijwillige werkloosheid in de zin van de werkloosheidswetgeving van een jaar of korter. e – de tijd doorgebracht als ambtenaar in een instelling zoals bedoeld in artikel B 3 van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet c.q. de Wet Privatisering ABP, op voorwaarde dat de aard van de door deze instelling verrichte werkzaamheden dezelfde is als van de instellingen die materieel onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn vallen. Cao Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Cao Ziekenhuiswezen Cao Schippersinternaten Cao Verzorgingshuizen laatstgenoten salaris: 1 het salaris verhoogd met het bedrag van de vakantietoeslag en de structurele eindejaarsuitkering waarop belanghebbende over de maand – gerekend vanaf de dag voorafgaand aan zijn ontslag – recht op had of, bij waarneming van zijn functie, zou hebben gehad, met dien verstande dat: a ontslag: ontslag met recht op een uitkering volgens dit artikel, namelijk indien: - VERVROEGDE UITTREDING als dit salaris geheel of gedeeltelijk uit wisselende inkomsten bestaat, dan zal het gemiddelde salaris over de laatste twaalf volle kalendermaanden voorafgaand aan het ontslag gelden als laatstgenoten salaris of als deel daarvan; 2 Wanneer de belanghebbende in dienst was gebleven en er zou, anders dan door de toekenning van periodieke verhogingen, wijziging zijn gekomen in zijn laatstgenoten salaris, dan zal vanaf de dag van inwerkingtreding van die wijziging het op deze manier gewijzigde salaris als laatstgenoten salaris gelden. 50 De toegang tot deze regeling vervalt in 2014 en zal in de cao vanaf 2015 niet meer zijn opgenomen. b eveneens geldt als deel van het laatstgenoten salaris de over de twaalf volle kalendermaanden voorafgaand aan het ontslag gemiddeld per maand ontvangen toelage, zoals bedoeld in artikel 5.2.1 van de Cao. 318 van 347 Pagina 317

Pagina 319

Interactieve digi-krant, deze PDF of vakblad is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het digitaal uitgeven van web onderwijscatalogi.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication