W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 kan uitgebreidere voorschriften geven met betrekking tot het doen van mededelingen door de belanghebbende over de inkomsten uit of in verband met arbeid of bedrijf. 2 Zijn de aard van de werkzaamheden of van de inkomsten zodanig dat de inkomsten over een langere termijn moeten worden berekend, dan geschiedt de opgave op deze manier en wordt de uitkering verminderd met een voorlopig vastgesteld bedrag, onder voorbehoud van verrekening aan het einde van de langere termijn. Voor deze verrekening geldt artikel 6, op voorwaarde dat zij geschiedt over de in de vorige volzin bedoelde langere termijn, in plaats van over iedere maand afzonderlijk. 3 4 Het in de voorgaande leden bepaalde geldt overeenkomstig ten aanzien van arbeid of het bedrijf en de inkomsten daaruit, zoals bedoeld in artikel 6 lid 2, en eveneens ten aanzien van aanspraken zoals bedoeld in artikel 6 lid 3. De belanghebbende aan wie een uitkering is toegekend stemt door het aanvaarden van de uitkering er in toe iedereen, die daarvoor naar het oordeel van het OAW in aanmerking komt, omtrent zijn omstandigheden alle inlichtingen te geven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze regeling. 8 Is de belanghebbende langer dan een jaar, al dan niet begonnen voor de datum van ingang van zijn ontslag, wegens ziekte verhinderd arbeid te verrichten, dan kan hij door de werkgever worden verplicht zich geneeskundig te laten onderzoeken. 9 1 Het recht op uitkering eindigt: a met ingang van de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de belanghebbende de leeftijd van 65 jaar bereikt; b met ingang van de dag die volgt op de dag waarop de belanghebbende is overleden; c met ingang van de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de belanghebbende in het genot wordt gesteld van een naar volledige arbeidsongeschiktheid berekende uitkering op grond van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering; d behoudens het bepaalde in het tweede lid van dit artikel, met ingang van de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de belanghebbende op grond van het dienstverband waaruit hij met recht op uitkering is ontslagen in het genot wordt gesteld van het invaliditeitspensioen, zoals bedoeld in artikel E 1, lid 1 sub b, van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet c.q. de Wet Privatisering ABP. Op voorwaarde dat de onder c of d toegekende inkomensvervangende arbeidsongeschiktheidsuitkering lager is dan de uitkering die de betrokkene als belanghebbende in de zin van deze regeling zou hebben ontvangen wanneer het bepaalde onder c of d niet op hem van toepassing zou zijn geweest, wordt het verschil hem bij wijze van toelage uitgekeerd. Het hiervoor in sub a en b bepaalde is mede op de toelage van toepassing. 2 In afwijking van het gestelde in het vorige lid, onder d, eindigt het recht op uitkering met ingang van de dag dat de belanghebbende op grond van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is verklaard voor het vervullen van het dienstverband dat gedurende de met recht op uitkering doorgebrachte periode op hem van toepassing was. Op grond van bovenstaande ziekte of gebreken wordt hem het invaliditeitspensioen, zoals bedoeld in artikel E 1, lid 1 sub b, van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet c.q. de Wet Privatisering ABP, toegekend. 321 van 347 Pagina 320

Pagina 322

Voor relatiemagazines, online relatiemagazines en tijdschriften zie het Online Touch online publisher CMS systeem. Met de mogelijkheid voor een online shop in uw clubbladen.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication