W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 3 10 1 Het recht op uitkering kan geheel of gedeeltelijk vervallen als de belanghebbende de gegevens die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de vermindering van de uitkering niet, niet volledig of onjuist verstrekt. Zo spoedig mogelijk na het overlijden van de belanghebbende wordt aan de weduwe of weduwnaar van wie de overledene niet duurzaam gescheiden leefde, naast de uitbetaling van de uitkering tot en met de laatste dag van de maand waarin het overlijden plaatsvond, een uitkering ineens toegekend die gelijk is aan twee maandelijkse uitkeringsbedragen. Wordt op de uitkering een vermindering toegepast volgens artikel 6 of 7, dan is het bedrag dat als gevolg van de voorafgaande volzin wordt toegekend het tweevoudige van de uitkering waarop de belanghebbende over de gehele maand voorafgaande aan de maand waarin zijn overlijden plaatsvond aanspraak heeft gehad. 2 3 4 Wanneer er geen nabestaanden, zoals bedoeld in lid 1 zijn, wordt de uitkering toegekend aan degene(n) voor wie de overledene kostwinner was. Wanneer er geen nabestaanden, zoals bedoeld in lid 1 en 2 zijn, kan in bijzondere gevallen de in lid 1 bedoelde uitkering worden uitbetaald aan de persoon of personen die daar volgens de werkgever naar billijkheidsoverwegingen voor in aanmerking komt/komen. De uitkering zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt verminderd met het bedrag van de uitkering dat aan de nabestaanden door het overlijden van de belanghebbende volgens een wettelijk voorgeschreven arbeidsongeschiktheidsverzekering toekomt. 11 Het OAW kan voor de toepassing van deze regeling nadere voorschriften geven. 12 In bijzondere gevallen of groepen van gevallen waarin de toepassing van deze regeling tot een volgens het OAW onredelijke uitkomst leidt, is het OAW bevoegd een beslissing te nemen die met de strekking van deze regeling overeenkomt. 322 van 347 Pagina 321

Pagina 323

Scoor meer met een online winkel in uw kranten. Velen gingen u voor en publiceerden lesmateriaal online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication