W&MD Bijlage 15/ CAO W&MD 2014 9.5 1 t MEDEZEGGENSCHAP Ex artikel 13. ot en met 13.7 Voor de duur van de zittingsperiode van op 1 januari 2008 bestaande OR-en en PVT-en, gelden de hiernavolgende bepalingen.51 A 1 2 Ondernemingsraad In afwijking van artikel 2, lid 1 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), is de werkgever van een instelling waarin in de regel minstens 35 werknemers werkzaam zijn, verplicht een ondernemingsraad in te stellen. a De leden van de ondernemingsraad in een instelling, waarin in de regel 50 werknemers of meer werkzaam zijn, hebben het recht per jaar 100 uren tijdens werktijd te besteden aan werkzaamheden die verband houden met de raad. Het bijwonen van vergaderingen van de raad en van door de raad ingestelde commissies vallen niet onder deze werkzaamheden. b Voor de leden van de ondernemingsraad in een instelling waarin in de regel minder dan 50 werknemers werkzaam zijn, bedraagt het in sub a bedoelde aantal uren per jaar 70. c Voor een ondernemingsraadslid met een niet volledig dienstverband wordt het in sub a en b bedoelde aantal uren naar evenredigheid vastgesteld, op voorwaarde dat dit aantal uren niet beneden de 60 per jaar kan worden gesteld. 3 4 Het in lid 2 bepaalde geldt niet voor de in artikel B genoemde personeelsvertegenwoordiging. instelling moet worden vervuld, stelt de werkgever de ondernemingsraad in de gelegenheid een gesprek te voeren met de kandidaat/kandidaten voor de vervulling van deze vacature. Het oordeel van de ondernemingsraad over deze kandidaat/kandidaten weegt zwaar voor de standpuntbepaling van de werkgever. Wanneer de vacature van een werknemer belast met de hoogste dagelijkse leiding 5 a De werkgever stelt de ondernemingsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over deze conceptbegroting, voordat de conceptbegroting van de instelling wordt vastgesteld door het bestuur. b Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de definitieve vaststelling van de begroting. c Het advies wordt schriftelijk uitgebracht, binnen 14 dagen nadat om het advies is gevraagd. in de d Binnen 14 dagen nadat het advies is uitgebracht, wordt over dit advies minstens éénmaal overleg gevoerd in een overlegvergadering. Hieraan wordt deelgenomen door de bestuurder, in de zin van de WOR, en de ondernemingsraad. e Voor de hiervoor bedoelde adviesprocedure geldt artikel 36 WOR. B Personeelsvertegenwoordiging 51 Bijlage 9.5 is identiek aan de tekst van artikel 14.1 van de Cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2007-2008. Bestaande afspraken en praktijk op grond van dat artikel blijven bestaan tot het einde van de zittingstermijn van op 1 januari 2008 bestaande OR-en en PVT-en. Daarom vervalt deze Bijlage per 1/1/2015. 323 van 347 Pagina 322

Pagina 324

Interactieve digitale krant, deze flyer of pdf is levensecht online geplaatst met Online Touch en bied het online publiceren van web publicaties.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication