c Over de opgenomen verlofuren wordt 40% van het salaris doorbetaald. Dit tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week. d De vergoeding bij zorgverlof wordt minimaal berekend op basis van een voltijd bruto salaris van € 2.181,–. e Bij vrijwillige voortzetting door de werknemer van de pensioenopbouwtijdens het zorgverlof, betaalt de werkgever het werkgeversaandeel in de pensioenpremie. f Het verlof per week wordt opgenomen gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden en bedraagt hoogstens de helft van de arbeidsduur per week. g De werknemer kan bij de werkgever een verzoek indienen om verlof voor een langere periode dan 6 maanden of om meer uren verlof per week dan de helft van de arbeidsduur per week. De werkgever stemt hiermee in, tenzij gewichtige redenen het hem onmogelijk maken. Het onder sub b bepaalde blijft echter onverminderd gelden. h Over de uren dat de werknemer zorgverlof geniet wordt vakantieverlof opgebouwd. i Het onder sub c, d en e bepaalde geldt slechts gedurende een periode van maximaal 6 maanden. 5.11 OVERGANGSBEPALING OPNAME LEVENSLOOPVERLOF Als de werknemer levensloopverlof opneemt en tijdens zijn verlofperiode zijn pensioenopbouw op vrijwillige basis geheel of gedeeltelijk voortzet dan betaalt de werkgever het werkgeversaandeel, geheel of gedeeltelijk, in de pensioenpremie. CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 37 Pagina 36

Pagina 38

Voor clubmagazines, online jaarverslagen en weekbladen zie het Online Touch content management beheersysteem systeem. Met de mogelijkheid voor een online winkel in uw magazines.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication