HOOFDSTUK 6 6.1 INLEIDING A De bepalingen in de artikelen 6.2 tot en met 6.5 zijn niet van toepassing op:  degene die de hoogste zeggenschap uitoefent bij de dagelijkse leiding (directeur of bestuurder)  de op lokaal niveau werkzame organisaties voor vluchtelingenwerk  instellingen voor amateuristische kunstbeoefening  instellingen op het terrein van speeltuinwerk  Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers te Rijswijk  Stichtingen medische opvang asielzoekers  Het huishoudelijk en technisch personeel en de staffuncties van de werkgever die een instelling voor Vorming, Training en Advies (artikel 1.1 A 9)in stand houdt. Voor deze instellingen en werknemers kunnen separate afspraken overeen worden gekomen. B Tevens zijn de bepalingen in de artikelen 6.2 tot en met 6.5 niet van toepassing op: 1 De werknemer die op grond van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen (Stb. 1999, 591, laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2002, 648) een arbeidsovereenkomst heeft gesloten met de werkgever en welke arbeidsovereenkomst is voortgezet na de beëindiging van deze regeling op 1 januari 2004. Het salaris van deze ID-werknemers wordt vastgesteld op grond van de bepalingen die zijn opgenomen in Bijlage 6. 2 Voor de werknemer van wie is vastgesteld dat hij vanwege een arbeidsbeperking (Wajong en andere doelgroepen van de Participatiewet) niet in staat is met voltijdse arbeid 100% van het Wettelijk Minimum Loon te verdienen maar wel arbeidsmogelijkheden heeft geldt een aparte loonschaal van 100% van het WML. Het salaris van deze werknemers in de garantiebanen is opgenomen in Bijlage 6. Deze inschaling dient als opstap. De intentie is hen te laten doorstromen en door te ontwikkelen naar reguliere functies. Gedurende de looptijd van de Cao wordt uitgewerkt op welke wijze doorontwikkeling kan worden ondersteund en ook op welke wijze er met een beoordelingssystematiek een eventuele doorgroei in deze schaal mogelijk wordt tot 120% WML. 6.2 VASTSTELLING VAN HET SALARIS EN INSCHALING BIJ INDIENSTTREDING A Het salaris van een werknemer wordt vastgesteld op een bedrag in de salarisschaal die bij zijn/haar functie hoort overeenkomstig de functiematrix en methodiek in Bijlage 1. B 1 Als de werknemer direct voor indiensttreding bij een andere werkgever onder de werkingssfeer van deze Cao een gelijksoortige functie uitoefende die in dezelfde salarisschaal is ingedeeld, heeft de werknemer bij zijn nieuwe werkgever aanspraak op minimaal het periodieknummer waarin hij laatstelijk was ingeschaald in die vorige functie. 2 Als het in lid B1 genoemde laatst geldende periodieknummer voor een deel tot stand is gekomen door toepassing van het bepaalde in artikel 6.5, lid D1, kan de nieuwe werkgever de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening 2014 - 2016 38 SALARIS, TOESLAGEN EN VERGOEDINGEN Pagina 37

Pagina 39

Scoor meer met een web winkel in uw drukwerk. Velen gingen u voor en publiceerden verenigingsbladen online.

CAO WMD Lees publicatie 10Home


You need flash player to view this online publication